Nasz znak: RGP.72241-21/2010                                  Ostróda, 12 listopada 2010r.

                     

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 29 października 2010 r. zostały przeprowadzone rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości - działki nr 144/72 o pow. 0,0949 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo.

 2. Nieruchomość będąca przedmiotem rokowań stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 44885.

3. Do ustnej części rokowań zakwalifikowały się cztery osoby.

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do rokowań wynosiła 48.000,oo zł /słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych/.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 59.000,oo zł /słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/.

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Renatę i Dariusza Kluczkowskich.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 15 listopada do 22 listopada 2010 r.

 

Nasz znak: RGP.72241-22/2010                                      Ostróda, 12 listopada 2010r.

                     

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 29 października 2010 r. zostały przeprowadzone rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości - działki nr 144/79 o pow. 0,1055 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem rokowań stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 44891.

 

3. Do ustnej części rokowań zakwalifikowały się dwie osoby.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do rokowań wynosiła 50.000,oo zł /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych/.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 50.200,oo zł /słownie: pięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Pana Wojciecha Marchlewskiego.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 15 listopada do 22 listopada 2010 r.

     

Nasz znak: RGP 72241-21,22/2010                                       Ostróda, 21 września 2010 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./, zarządzenie Wójta Gminy Ostróda Nr 86/09 z dnia 04 września 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo oznaczonych jako działki ewidencyjne:

 

- nr 144/72 o pow. 0,0949 ha, KW 44885;

 

- nr 144/79 o pow. 0,1055 ha, KW 44891;

 

Wyszczególnione wyżej działki stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgami wieczystymi podanymi powyżej, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są w miejscowości Wałdowo, na granicy administracyjnej miasta i gminy. Położone niedaleko drogi gruntowej utwardzonej, która jest drogą dojazdową z ul. Partyzantów i która łączy dzielnicę Wałdowo z terenami administracyjnymi miasta Ostróda. Działki położone w odległości ok. 2,5 km od centrum miasta.

 

W części miejskiej oraz gminnej jest to osiedle o zabudowie jednorodzinnej, niskointensywnej. Istnieje połączenie komunikacji miejskiej z przedmiotowym osiedlem. Przystanek autobusowy znajduje się w odległości ok. 100 m od działek. Do osiedla prowadzą drogi asfaltowe. Działki położone na terenie płaskim, o korzystnych warunkach geotechnicznych. Istnieje możliwość podłączenie na własny koszt w przyłącza: gazowe, wodne i kanalizacji sanitarnej, elektryczne i telekomunikacyjne. Działki wolne od zabudowy, nieogrodzone.

W ”Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27.05.1998 r. przedmiotowy teren znajduje się w strefie rozwoju funkcji osadniczych - tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej. Teren dla którego należy opracować mpzp.

 

Rokowania przeprowadzone będą odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek niezabudowanych:

• nr 144/72 o pow. 0,0949 ha, cena wywoławcza 48.000,- zł, zaliczka 5.000,-zł,

• nr 144/79 o pow. 0,1055 ha, cena wywoławcza 50.000,- zł, zaliczka 5.000,- zł,

 

Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze rokowań, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

 

Rokowania zostaną przeprowadzone dnia 29 października 2010r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala nr 301:

 

- nr 144/72 - o godz. 900

 

- nr 144/79 - o godz. 1000

 

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej rokowania oraz osób bliskich tym osobom, którzy w terminie do dnia 25 października 2010 r. włącznie, złożą w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda pok. 202 pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach.

 

Zgodnie z § 26 ust. 1 i 2 cytowanego rozporządzenia zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętych kopertach najpóźniej do dnia 25 października 2010 r.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

 

2) datę sporządzenia zgłoszenia;

 

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

 

4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

 

5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

 

Na mocy § 26 ust. 3 w związku z § 5 rozporządzenia do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 

Uczestnicy rokowań zobowiązani są do przedstawienia komisji przeprowadzającej rokowania, dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w rokowaniach. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem rokowań jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

 

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygrał zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

 

Zaliczka nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze rokowań nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

 

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Zastrzega się, iż Wójtowi Gminy przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Wójt Gminy może również odwołać ogłoszone rokowania z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Wałdowo.

 

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów na w/w nieruchomość:

 

- 05.02.2010 r. - I przetarg ustny nieograniczony;

 

- 07.05.2010 r. - II przetarg ustny nieograniczony.

 

Nieruchomości udostępnione będą do oględzin w dniu 15 października 2010r. o godz. 1100 po uprzednim kontakcie telefonicznym zainteresowanych z pracownikiem Urzędu Gminy Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej tel. /089/6760737 (kierownik referatu Artur Lewartowski) lub /089/6760734 (podinspektor Łucja Fafińska).

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Wałdowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 23 września 2010 r. do 26 października 2010r. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Nasz znak: RGP 72241- 24/2010                                          Ostróda, 18 maja 2010r.

                     

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 07 maja 2010 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 144/81 o pow. 0,1104 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 44893.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 68.000,oo zł /słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych/.

 

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 68.680,oo zł /słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Teresę i Romana Szewczyk.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 18 maja do 28 maja 2010 r. 

 

           Nasz znak: RGP 72241- 23/2010                                    Ostróda, 18 maja 2010r.

                     

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 07 maja 2010 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 144/80 o pow. 0,1170 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 44892.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono dwie osoby.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 69.900,oo zł /słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych/.

 

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 70.600,oo zł /słownie: siedemdziesiąt tysięcy sześćset złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Paczkowski Sylwester.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 18 maja do 28 maja 2010 r. 

 

 

Nasz znak: RGP 72241- 22/2010                                     Ostróda, 18 maja 2010r.

                     

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 07 maja 2010 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 144/79 o pow. 0,1055 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 44891.

 

3. Brak osób uczestniczących w przetargu.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 67.000,oo zł /słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych/.

 

5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 19 maja do 28 maja 2010 r. 

 

 Nasz znak: RGP 72241- 21/2010                                   Ostróda, 18 maja 2010 r.

                     

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 07 maja 2010 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 144/72 o pow. 0,0949 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 44885.

 

3. Brak osób uczestniczących w przetargu.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 59.900,oo zł /słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych/.

 

5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 19 maja do 28 maja 2010 r.

 

 

 

Nasz znak: RGP. 72241-21,22,23,24/2010                           Ostróda, 17 marca 2010 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./, § 6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./, zarządzenie Wójta Gminy Ostróda Nr 86/09 z dnia 04 września 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wyszczególnionych działek gruntu, położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo, oznaczonych jako działki:

 

- Nr 144/72 o pow. 0,0949 ha, KW 44885;

 

- Nr 144/79 o pow. 0,1055 ha, KW 44891;

 

- Nr 144/80 o pow. 0,1170 ha, KW 44892;

 

- Nr 144/81 o pow. 0,1104 ha. KW 44893.

 

Wyszczególnione wyżej działki stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgami wieczystymi podanymi powyżej, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są w miejscowości Wałdowo, na granicy administracyjnej miasta i gminy. Położone niedaleko drogi gruntowej utwardzonej, która jest drogą dojazdową z ul. Partyzantów i która łączy dzielnicę Wałdowo z terenami administracyjnymi miasta Ostróda. Działki położone w odległości ok. 2,5 km od centrum miasta.

W części miejskiej oraz gminnej jest to osiedle o zabudowie jednorodzinnej, niskointensywnej. Istnieje połączenie komunikacji miejskiej z przedmiotowym osiedlem. Przystanek autobusowy znajduje się w odległości ok. 100 m od działek. Do osiedla prowadzą drogi asfaltowe. Działki położone na terenie płaskim, o korzystnych warunkach geotechnicznych. Istnieje możliwość podłączenie w przyłącza: gazowe, wodne i kanalizacji sanitarnej, elektryczne i telekomunikacyjne. Działki wolne od zabudowy, nieogrodzone.

 

W ”Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27.05.1998 r. przedmiotowy teren znajduje się w strefie rozwoju funkcji osadniczych - tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej. Teren dla którego należy opracować mpzp.

 

Przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek niezabudowanych;

 

- Nr 144/72 o pow. 0,0949 ha, cena wywoławcza 59.900,- zł, wadium 6.000,-zł,

 

- Nr 144/79 o pow. 0,1055 ha, cena wywoławcza 67.000,- zł, wadium 6.000,- zł,

 

- Nr 144/80 o pow. 0,1170 ha, cena wywoławcza 69.900,- zł, wadium 6.000,- zł,

 

- Nr 144/81 o pow. 0,1104 ha, cena wywoławcza 68.000,- zł, wadium 6.000,- zł,

                                                       

Postąpienie, zgodnie z § 14 ust.3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.

 

Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

 

Przetargi odbędą się dnia 07 maja 2010r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 301.

 

- Nr 144/72 - o godz. 900

 

- Nr 144/79 - o godz. 100 0

 

- Nr 144/80 - o godz. 1100

 

- Nr 144/81 - o godz. 1200

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 6.000,00 zł w terminie do dnia 30 kwietnia 2010r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta  91  1320  1104  3132  5961  2000  0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy. Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

 

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Wałdowo.

 

Nieruchomości udostępnione będą do oględzin w dniu 16 kwietnia 2010r. o godz. 1300 po uprzednim kontakcie telefonicznym zainteresowanych z pracownikiem Urzędu Gminy Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej tel. /089/6760737 (kierownik referatu Artur Lewartowski) lub /089/6760734 (podinspektor Łucja Fafińska).

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Wałdowo,  w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 23 marca 2010r. do 26 kwietnia 2010r., w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda ww.bip.gminaostroda.pl oraz w gazecie Olsztyńskiej w dniu 23 marca 2010r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 22.03.2010, ostatnia aktualizacja: 15.11.2010, odsłon: 2 010


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16097423
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości