Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 
 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zawiera informacje o przedsiębiorcach prowadzących działalność
 gospodarczą w Polsce.
 W CEIDG rejestrują się przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność jednoosobową (albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych)
 
 CEIDG to:
 - rejestr przedsiębiorców, którymi są osoby fizyczne z całej Polski (w jednym miejscu)
 - bezpłatna przeglądarka o zarejestrowanych przedsiębiorcach i innych podmiotach wpisanych
 - możliwość dokonywania zmian, składania wniosków, udzielania pełnomocnictw
 
 Wszelkie niezbędne informacje oraz druki do pobrania dotyczące działalności gospodarczej znajdują sie na stronach internetowych
 - strona CEIDG 
 - wyszukiwarka CEIDG (baza wpisów, pobieranie wydruków z CEIDG)
 - formularze CEIDG
 - http://biznes.gov.pl
 
 Dostępna jest również infolinia dla przedsiębiorców:
 Infolinia: 801 055 088 lub 22 765 6732
 w dni robocze w godzinach 7.00 - 17.00.
 
 I. Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek CEIDG-1 - link do strony
 
 Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 117
Telefon: (0-89) 6760717.
 Podstawa prawna: 
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292);
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1291);
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie
gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079);
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650). 
 
 II. Opłaty:
 
Wszelkie zgłoszenia do CEIDG są wolne od opłat. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne i nie mają związku z CEIDG.
 
 III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
 Wprowadzenie danych do CEIDG-1 w ciągu jednego dnia roboczego
 
 IV. Uwagi:
 1. Wnioski o wpis do ewidencji można składać: 
 - osobiście w dowolnym Urzędzie Miasta bądź Gminy legitymując się ważnym dowodem osobisty lub ważnym paszportem. Organ gminy potwierdza tożsamość składającego wniosek oraz, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku. (Złożenie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy.)
 - przez pełnomocnika lub prokurenta. Opublikowanie za pośrednictwem teleinformatycznego CEIDG informacji o pełnomocniku jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie. Wraz z wnioskiem o opublikowanie informacji o pełnomocniku, prokurencie przedsiębiorca składa oświadczenie, że pełnomocnik lub prokurenta przyjął odpowiednio pełnomocnictwo lub prokurę. Załącznik CEIDG-PN
 - on-line podpisując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek, czas jego przesyłania oraz zapewniający integralność danych zawartych we wniosku, i przesyła do CEIDG nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jego otrzymania.
 
 - listem poleconym, (wniosek powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, potwierdzony notarialnie)
 - rejestracja firmy przez telefon. Planujesz rejestrację firmy jednoosobowej, ale potrzebujesz pomocy? Zadzwoń pod numer 801 055 088 lub
22 765 67 32 i skorzystaj z pomocy konsultantów przy rejestracji firmy.
 - Założenie firmy przez bankowość elektroniczną. Korzystasz z bankowości internetowej i myślisz o założeniu własnej firmy? Nie musisz odwiedzać urzędu, żeby ją zarejestrować. Od stycznia 2018 roku wybrane banki umożliwiają rejestrację działalności przez bankowość elektroniczną.
 Usługę oferują: PKO BP (serwis iPKO), mBank, ING, więcej informacji www.biznes.gov.pl
 
 2. Organ gminy przekształca wniosek, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jego otrzymania.
 
 3. Zgłoszenie zostaje przesłane do US, ZUS/KRUS, REGON.
 
 4. Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest WPIS na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii: wyszukiwarka CEIDG (baza wpisów, pobieranie wydruków z CEIDG). Wpis jest jednocześnie zaświadczeniem i jedynym dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej.
 
5. W interesie przedsiębiorcy jest aktualizowanie wpisu i dbanie, aby zawierał dane z rzeczywistym stanem rzeczy. Wpis można w każdej chwili samodzielnie wydrukować.
 
 6. Numer NIP i REGON nadawane/weryfikowane są automatycznie (w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku – dostępne do sprawdzenia na: www.firma.gov.pl (jeżeli posiadasz już nr NIP i REGON należy podać go na wniosku - numery się nie zmienią).
 
 7. Zgłoszenie się do ZUS powinno nastąpic w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia (deklaracja ZUA lub ZZA – więcej informacji na stronie ZUS
i infolinii ZUS)
www.ZUS.pl , lub skorzystać z preferencyjnych składek, przydatne informacje: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/-maly-zus-od-1-stycznia-2019-r_-wyjasnienia-z-przykladami/2105933
 
 8. Zgłoszenie się do Urzędu Skarbowego w przypadku: REJESTRACJI VAT, KASY FISKALNEJ czy w celu złożenia PIT-16 – przy wyborze karty podatkowej (więcej informacji na stronach Urzędu Skarbowego i infolinii US).
 
 9. Wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej podlegają osoby fizyczne, w tym również zamierzające wykonywać działalność gospodarczą na podstawie koncesji i zezwoleń.
 
 10. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dostępna na stronie: wyszukiwarka CEIDG (baza wpisów, pobieranie wydruków z CEIDG)
 
 11. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie danych ewidencyjnych, dotyczących tożsamości (imię, nazwisko, Pesel, nip, adres do doręczeń, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej, inne dane kontaktowe o ile zgłoszono we wniosku o wpis)) w terminie 7 dni od dnia powstania tych zmian.
 
 12. Wybór kodu PKD
 Przy rejestracji firmy będziesz musiał podać, jaki będzie obszar działalności twojej firmy. W tym celu musisz ustalić właściwy kod PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). PKD ma strukturę wielopoziomową – od ogólnych sekcji, jak rolnictwo, budownictwo, transport, handel hurtowy, do najbardziej szczegółowych podklas.
 Kod podaje się przy rejestracji firmy dla celów statystycznych. Od rodzaju działalności mogą zależeć inne obowiązki: np. określona forma prawna, rodzaj opodatkowania, obowiązek stosowania kas fiskalnych czy rejestracji VAT.
 Na streonie biznes.gov.pl dostępna jest wyszukiwarka kodów PKD - wyszukaj kod PKD
 
 Informacje dodatkowe:
Wniosek CEIDG-1 jest wnioskiem głównym, służy do zarejestrowania działalności gospodarczej, zgłoszenia: zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności;
- w przypadku większej ilości podklas PKD 2007 należy wypełnić załącznik CEIDG-RD,
- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić
 załącznik CEIDG- MW,
- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym należy wypełnić CEIDG-RB,
- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej należy wypełnić załącznik CEIDG-SC,
- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku należy wypełnić załącznik CEIDG-PN,
- w przypadku zgłoszenia informacji o ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego należy wypełnić załącznik CEIDG-ZS (dotyczy osób posiadających już nr NIP).
 
Procedura rejestracji spółki cywilnej:
1. Uzyskanie wpisu w CEIDG - przez każdego wspólnika na podstawie wniosku CEIDG-1 (zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dokonuje każda osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki cywilnej wypełniając oddzielny wniosek).
2. Zawarcie umowy spółki cywilnej (na piśmie).
3. Zgłoszenie do GUS i uzyskanie numeru REGON spółki wniosek należy złożyć na formularzu RG-OP we właściwym dla siedziby spółki urzędzie statystycznym (wniosek jest wolny od opłat).
4. Zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskanie NIP spółki.
5. Złożenie deklaracji oraz zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki (termin – 14 dni od zawarcia umowy spółki).
6. Zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT - formularz VAT-R, (jeżeli wymagane).
7. Aktualizacja wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi tj. uzupełnienie informacji o NIP i REGON spółki - wniosek CEIDG-1.
 

 

Data przekazania do publikacji: 10.09.2019
Osoba przekazująca: Katarzyna Grzeluk

Sporządził/a: Katarzyna Grzeluk
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 10.09.2019, ostatnia aktualizacja: 10.09.2019, odsłon: 1 638


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541293
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości