WYBORCO, aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania:
 
1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie zaświadczenia.

2. Wypełniony wniosek złóż osobiście w Urzędzie gminy Ostróda, pok. 117 lub prześlij telefaksem, drogą elektroniczną - jeśli jesteś ujęty w rejestrze wyborców gminy Ostróda.

3. Odbierz zaświadczenie osobiście lub przez upoważnioną osobę.
 
Wyborco! Jeśli po odbiór zaświadczenia masz zamiar zgłosić się osobiście- nie wysyłaj do nas wniosku o jego wydanie mailem ani faxem- wniosek jest prosty, wypełnisz go na miejscu i od ręki otrzymasz zaświadczenie.
 
Wyślij wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z upoważnieniem do jego odbioru mailem lub faxem tylko wtedy, gdy pod odbiór zaświadczenia zgłosi się pełnomocnik.
 
Wymagane dokumenty:
 
1. Wniosek wyborcy o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

3. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia - w przypadku odbioru zaświadczenia przez inną osobę.
 
Pełnomocnik musi okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
 
Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej.
 
Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę, przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.
Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

UWAGA!!! W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego zamieszkania może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku morskim.
Zaświadczenia o prawie do głosowania są wydawane do 23 października 2015 r. w godzinach urzędowania.
 
Załączniki do pobrania:
 
1. wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
2. upoważnienie do odbioru zaświadczenia

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.09.2015, ostatnia aktualizacja: 22.09.2015, odsłon: 1 453


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16558954
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości