Nasz znak: RGP.6733.41.2018.AS                                                   

Ostróda, 21 grudnia 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam, że na wniosek inwestora: ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6,
10-950 Olsztyn
, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Dariusz Macioszczyk reprezentujący firmę ProfilCAD Dariusz Macioszczyk, ul. Sucharskiego 4/27, 10-693 Olsztyn

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą (szafki pomiarowe), przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 206/7, 206/11, 206/10, obręb geodezyjny Samborowo, gm. Ostróda.

 

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 27 grudnia 2018 r.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 21.12.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 21.12.2018, ostatnia aktualizacja: 21.12.2018, odsłon: 798


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070640
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości