Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu
 
Zgłoszenia wyjazdu za granicę oraz powrotu można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
Wymagane dokumenty:
1. Dowód osobisty albo paszport.
2. Wypełniony formularz (druk do pobrania zgłoszenie wyjazdu za granicę, zgłoszenie powrotu)
 
W przypadku zgłoszenia wyjazdu lub powrotu przez pełnomocnika:
 
1.Pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu lub powrotu (druk do pobrania).
 
 2.Dowód osobisty albo paszport.
 
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda
Telefon (89) 6760750 i (89) 6760716 pok. nr 114 i 116.
 
Opłaty:
Czynności zgłoszenia wyjazdu i powrotu nie podlegają opłacie skarbowej.
 
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej -
 
Opłatę skarbową należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy - Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 14 8300 0009 0000 1938 2000 0010
 
Termin i sposób załatwienia:
Zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu dokonuje się bezpośrednio po złożeniu formularza.
 
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. nie przewiduje wydania zaświadczenia o zgłoszeniu wyjazdu za granicę oraz powrotu. Zaświadczenie o zgłoszeniu wyjazdu i (lub) powrotu wydaje się na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b   Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U z 2016 r., poz. 1827) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł
 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016, poz. 722 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r., poz.1852).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U z 2016 r., poz. 1827)
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)
Inne informacje:
Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Sporządził/a: Iwona Horodyłowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 12.03.2015, ostatnia aktualizacja: 09.03.2017, odsłon: 499

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
5730826
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved