Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Wydanie potwierdzenia złożenia wniosku CEIDG-1.
        
 
I. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek CEIDG-1 - link do strony
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Spraw Obywatelskich
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 115
Telefon: (0-89) 6760715.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2016 r. poz.1829)

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 2011 r. Nr 106, poz. 622)
 
II. Wymagane opłaty:
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.
 
III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Wprowadzenie danych do CEIDG-1 w ciągu jednego dnia roboczego
 
IV. Tryb odwoławczy:
Brak
 
V. Uwagi:
1. Wnioski o wpis do ewidencji można składać:
- on- line przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
- w urzędzie gminy - osobiście lub listem poleconym, ( w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, potwierdzonym przez notariusza).
2. Wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej podlegają osoby fizyczne, w tym również zamierzające wykonywać działalność gospodarczą na podstawie koncesji i zezwoleń.
3. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dostępna na stronie www.ceidg.gov.pl.
4. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:
a) oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,
b) numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada,
c) numer NIP przedsiębiorcy, o ile taki posiada,
d) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca,
e) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z PKD,
f) wskazanie daty rozpoczęcia działalności,
g)numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca posiada.
5. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 7 dni od dnia powstania tych zmian, a także informację o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Sporządził/a: Henryka Markowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 28.04.2004, ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, odsłon: 3 429

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8488533
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved