Nasz znak : RGP-7331-1/23/2010                 Ostróda, dnia 29 października 2010 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamia się, że w dniu 28 października 2010 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 24/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:

 

- budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV,

 

- budowie odgałęzienia sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 kV,

 

- budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV,

 

- budowie złącza kablowo – pomiarowego, przewidzianej do realizacji na działce nr 10/49 położonej w miejscowości Morliny, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.11.2010, ostatnia aktualizacja: 24.11.2010, odsłon: 644


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13948163
odsłon strony

Aktualnie mamy
5 gości