Zarządzenie Nr  98 /09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia  12 października   2009r.

 

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie zadania pod nazwą

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka Wieś etap II

 

 

 

     Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. /,  zarządzam co następuje:

 

§ 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie

 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka Wieś etap II

 

 powołuję komisję przetargową w składzie:

 

     1. Przewodniczący - Jan Brzozowski;

 

     2. Z-ca Przewodniczącego - Danuta Kucharczuk;

 

     3. Sekretarz - Magdalena Wajdyk;

 

     4. Członek - Roman Szewczyk;

 

     5. Członek - Marek Wydrzyński

 

     § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik nr 1  do  Zarządzenia nr 9/09

         Wójta Gminy Ostróda  z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień      publicznych  w  Urzędzie Gminy Ostróda.

 

     § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 15.10.2009, ostatnia aktualizacja: 15.10.2009, odsłon: 491

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334226
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved