Zarządzenie Nr 95/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 6 września 2011r.

 

W sprawie: określenia rodzajów i szczegółowości materiałów planistycznych służących do konstruowania projektu wieloletniej prognozy finansowej i projektu budżetu.

 

      Na podstawie art. 230 ust. 1 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Podstawowymi materiałami wyjściowymi do tworzenia roboczego projektu wieloletniej prognozy finansowej są:

 

      1) przyjęte kierunki przemian własnościowych mienia komunalnego gminy;

 

      2) zadania wynikające z przyjętych przez Radę Gminy programów gospodarczych, planów rzeczowych tych zadań, w tym realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych;

 

      3) zadań wynikających z przyjętych przez Radę Gminy strategii rozwoju gminy oraz planu odnowy miejscowości;

 

      4) uchwały Rady Gminy oraz zawarte umowy rodzące skutki finansowe w przyszłości;

 

      5) stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych zobowiązań oraz udzielonych gwarancji zabezpieczeń według kwot wymagalnych w danym roku;

 

      § 2. Podstawowymi materiałami wyjściowymi do tworzenia roboczego projektu budżetu gminy są:

 

      1) materiały planistyczne, w tym plany zadań rzeczowych przekazane przez podległe jednostki organizacyjne,

 

      2) prognozowane średnioroczne wskaźniki:

 

   a) wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej,

 

   b) wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych,

 

   c) planowany wskaźnik inflacji,

 

   d) stawek podatków i opłat ze szczególnym uwzględnieniem założeń podatków i opłat lokalnych;

 

   e) stawek odsetek od zaciągniętych zobowiązań,

 

      3) założenia polityki zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych gminy,

 

      4) programy finansowe z udziałem środków unijnych,

 

      5) wnioski kierowane do Wójta Gminy przez:

 

   a) radnych,

 

   b) organizacje społeczne, zawodowe i stowarzyszenia,

 

   c) grupy mieszkańców,

 

   d) rady sołeckie,

 

      6) dotychczasowe uchwały Rady Gminy rodzące skutki finansowe,

 

      7) zawarte porozumienia z administracją rządową i innymi jednostkami,

 

      8) coroczny stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych zobowiązań oraz udzielanych gwarancji zabezpieczeń według kwot wymagalnych na dany rok budżetowy,

 

      9) informacje przekazane przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych o rocznych kwotach:

 

   a) subwencje,

 

   b) udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

 

      10) informacje dysponentów o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne,

 

      11) informacje uzyskane z urzędów skarbowych w zakresie podatków i opłat stanowiących dochód gminy a należących do właściwych urzędów skarbowych

 

      12) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku budżetowym na podstawie wykonania budżetu za okres 3 kwartałów bieżącego roku.

 

      § 3. Przy tworzeniu projektu wieloletniej prognozy finansowej i projektu budżetu gminy biorą udział:

 

      1) kierownicy jednostek organizacyjnych,

 

      2) pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy,

 

      3) z-ca Skarbnika Gminy,

 

      4) Skarbnik Gminy,

 

      5) Wójt Gminy.

 

      § 4. 1) Powołuje się właściwy zespół do spraw tworzenia wieloletniej prognozy finansowej i budżetu pod kierownictwem Skarbnika Gminy w składzie: z-ca Skarbnika gminy, Kierownik Referatu Finansowego, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w celu skonstruowania roboczego projektu wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami.

 

      2) Zespół do spraw tworzenia wieloletniej prognozy finansowej budżetu w terminie do dnia 15.IX każdego roku poprzedzającego rok budżetowy określi wzory druków niezbędnych do sporządzenia materiałów planistycznych.

 

 

      § 5. 1) Kierownicy jednostek organizacyjnych opracowują materiały planistyczne swoich jednostek ze szczególnym omówieniem i uzasadnieniem poszczególnych rodzajów wydatków i przedkładają je właściwemu zespołowi d/s tworzenia wieloletniej prognozy finansowej i budżetu w terminie do dnia 10.X każdego roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

      2) Dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, kierownicy jednostek organizacyjnych przedkładają projekt planów finansowych w terminie do dnia 20.X każdego roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

      3) Pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy na podstawie zebranych materiałów dotyczących zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie opracowują i przedkładają zespołowi d/s tworzenia wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy w terminie do 20.X każdego roku poprzedzającego rok budżetowy:

 

   a) skalkulowaną wysokość planowanych dochodów z wymienieniem ich źródeł powstania,

 

   b) plany rzeczowe zadań wraz z określeniem wysokości planowanych wydatków wraz z ich szczegółowym objaśnieniem i uzasadnieniem,

 

   c) plany zadań przedsięwzięć wieloletnich wraz z określeniem wysokości zobowiązań,

 

   d) objaśnienie przyjętych wartości w projekcie wieloletniej prognozy finansowej.

 

      § 6. Zespół do spraw tworzenia wieloletniej prognozy finansowej i budżetu pod kierownictwem Skarbnika Gminy w oparciu o przedłużone materiały, wnioski, informacje w terminie nie później niż do 25.X każdego roku poprzedzającego rok budżetowy wykonuje zestawienia danych wyjściowych do roboczego projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej i budżetowej.

 

      § 7. Wójt Gminy na podstawie zebranych materiałów tworzących robocze projekty wieloletniej prognozy finansowej i budżetu ustala wykaz zadań, które będą finansowane z budżetu gminy w roku bieżącym i w latach następnych.

 

      § 8. 1) Skarbnik gminy wraz z zespołem d/s tworzenia wieloletniej prognozy finansowej i budżetu w terminie nie późniejszym niż do dnia 5.XI. każdego roku poprzedzającego rok budżetowy opracowuje roboczy projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej i budżetowej uwzględniając wskazówki organu nadzoru. `

 

      2) Projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej gminy obejmuje rok budżetowy oraz 3 kolejne lata i składa się z poszczególnych elementów:

 

   a) dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu gminy w tym ze sprzedaży majątku;

 

   b) wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe;

 

   c) przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących i majątkowych z wyszczególnieniem nazwy, celu okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach i limitów zobowiązań

 

   d) kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

 

   e) kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów gminy,

 

   f) wyniku budżetu gminy,

 

   g) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,

 

   h) przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego lub planowanego do zaciągnięcia,

 

   i) kwota długu gminy, w tym wskaźnik długu oraz sposób jego sfinansowania,

 

   j) objaśnienie przyjętych wartości

 

   k) upoważnienie Wójta do zaciągania zobowiązań

 

   -związanych z realizacją przedsięwzięć

 

   -z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i płatności wykraczające poza rok budżetowy.

 

      3) Projekt uchwały budżetowej gminy będzie określać i obejmować elementy wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych i Uchwały Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 

      § 9. Wójt analizuje, koryguje i zatwierdza opracowany projekt wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a następnie w terminie nie dłuższym niż do 15.XI każdego roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawia:

 

      1) RIO- celem zaopiniowania,

 

      2) Radzie Gminy.

 

      § 10. Traci moc zarządzenie Nr 43/2006 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23.05.2006r.

 

      § 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Maria Andrychowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.09.2011, ostatnia aktualizacja: 15.09.2011, odsłon: 765


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12432221
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości