Zarządzenie Nr 94/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 6 września 2011r.

 

w sprawie powołania Zespołu ds. Przeprowadzenia Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polski i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011r.

 

      Na podstawie § 11 pkt 12 załącznika do Zarządzenia Nr 118/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 października 2010r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuje się Zespół ds. Przeprowadzenia Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polski i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011r. w składzie:

 

   1. Andrzej Pęziński - Przewodniczący,

 

   2. Danuta Kucharczuk - Z-ca Przewodniczącego,

 

   3. Artur Jabłonka - Koordynator ds. obsługi informatycznej wyborów parlamentarnych,

 

   4. Agnieszka Jakubowska - członek,

 

   5. Janina Roman - członek,

 

   6. Henryk Pajrowski - członek,

 

   7. Bogdan Sitnik - członek.

 

      § 2. Do zadań Zespołu należy zapewnienie sprawnego przebiegu wyborów w dniu 9 października, a w szczególności:

 

   - realizacja zapisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.),

 

   - pełna i bieżąca współpraca z organami wyborczymi, w tym z Państwową Komisją Wyborczą, Okręgową Komisją Wyborczą w Elblągu oraz Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu,

 

   - organizacja i zapewnienie odpowiednich warunków pracy Obwodowych Komisji Wyborczych,

 

   - dbałość o właściwe wykonywanie czynności wyborczych zgodnie z zapisami kalendarza wyborczego, stanowiącego załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

 

   - zabezpieczenie dystrybucji obwieszczeń i innych dokumentów wyborczych,

 

   - prawidłowe wykonanie zadań dotyczących elektronicznej strony obsługi wyborów,

 

   - współpraca z Policją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przebiegu wyborów,

 

   - dostarczenie protokołów Obwodowych Komisji Wyborczych do siedziby OKW z Elblągu,

 

   - prawidłowe wykorzystanie przyznanych środków na realizację zadań wyborczych przez gminę Ostróda-zgodnie z przyjętym planem.

 

      § 3.1. Przewodniczący Zespołu sprawuje nadzór nad jego właściwą pracą, mające zapewnić prawidłowe wykonanie postanowień § 2 niniejszego Zarządzenia.

 

      2. Koordynator gminny ds. obsługi informatycznej wyborów parlamentarnych w zakresie informatycznym zapewni warunki właściwego wykonania czynności operatorów poszczególnych obwodowych komisji wyborczych oraz dba o terminowe i zgodne z instrukcją ich wykonanie.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do zakończenie czynności wyborczych na terenie gminy Ostróda.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.09.2011, ostatnia aktualizacja: 15.09.2011, odsłon: 669


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451465
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości