Zarządzenie Nr 93/2019
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 14 czerwca 2019 r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych
 
    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Powołuje się komisję do przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych nie nadających się do dalszej eksploatacji, stanowiących wyposażenie Urzędu Gminy Ostróda, zwaną dalej Komisją w następującym składzie:
 
    1) Artur Jabłonka - Przewodniczący Komisji;
 
    2) Beata Czerkas - Zastępca przewodniczącego Komisji;
 
    3) Kamil Klimowski - Członek Komisji.
 
    § 2. 1. Komisja dokona identyfikacji oraz sporządzi wykaz uszkodzonych lub zużytych składników majątkowych, zaewidencjonowanych w Ewidencji Sprzętu Komputerowego i Oprogramowania oraz w księgach inwentarzowych, a także stanowiących środki trwałe, tj.: komputerów z oprogramowaniem, monitorów, drukarek, telefonów, niszczarek, podzespołów i elementów komputerowych, nośników danych, serwerów, mebli, wyposażenia biurowego itp.
 
  2. Do wykazu uszkodzonych lub zużytych składników majątkowych, o którym mowa w ust. 1 Komisja dołączy opinię zewnętrznego serwisu potwierdzającą, iż naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna.
 
  3. Komisja dokona fizycznej likwidacji uszkodzonych lub zużytych składników majątkowych, ujętych w wykazie, sporządzonym zgodnie z ust. 1 poprzez przekazanie ich do utylizacji specjalistycznemu podmiotowi, z zastrzeżeniem ust. 4.
 
  4. W odniesieniu do nośników danych, Informatyk Urzędu Gminy zdemontuje wszystkie dyski twarde, celem ich dalszego wykorzystania, lub dokona ich fizycznego uszkodzenia.
 
  5. Z czynności likwidacji Komisja sporządzi protokół kasacji. Wykaz przekazanych do utylizacji składników majątkowych wraz z opinią, o której mowa w ust. 2 będzie stanowić załącznik do protokołu.
 
    § 3. Zatwierdzony przez Wójta Gminy Ostróda protokół kasacji, Komisja przekaże właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu Gminy Ostróda, w celu wykreślenia zutylizowanych, składników majątkowych z ksiąg rachunkowych i ewidencji prowadzonych przez Urząd Gminy Ostróda.
 
    § 4. Zakończenie prac komisji nastąpi z chwilą dokonania czynności określonych niniejszym zarządzeniem.
 
    § 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
 
    § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 17.06.2019
Osoba przekazująca: Artur Jabłonka

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 17.06.2019, ostatnia aktualizacja: 17.06.2019, odsłon: 48

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9452047
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved