Zarządzenie Nr 90a/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 1 października 2003r.

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie

 

      Na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, póz, 1591, Dz. u. z 2002r., Nr 23, póz. 220, Dz. U. z2002r„ Nr 62, póz. 558, Dz. U. z 2002r. , Nr 113, póz. 984, Dz. U. z 2002r., Nr 214, póz. 1806, Dz. U. z 2003r., Nr 80, póz. 717), zarządzam co następuje:

 

      § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Ostródzie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVI/254/97 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 listopada 1997 roku, zmieniony uchwałą Nr X/100/99 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 21 kwietnia 1999r. i uchwałą Nr XXXIV/278/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001roku (Dz. Urz. Woj. Warmińsko -Mazurskiego z dnia 17 lipca 2001 r., Nr 59, póz. 961)  wprowadzam następujące zmiany:

 

      1. w Rozdziale III,

 

   1) w§7,

 

   a) w ust. 1, po pkt. 4/ dodaje się pkt. 5/ w brzmieniu: „51 Kierownik Referatu Finansowego".

 

   b) skreśla się ust. 3

 

      2. w Rozdziale VI

 

   1) w §23

 

   a) po pkt. 15/ dodaje się pkt. 16/ w brzmieniu: J6/ prowadzenie obowiązków w zakresie rachunkowości i ksiąg rachunkowych placówek oświatowych."

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 17.01.2004, ostatnia aktualizacja: 17.01.2004, odsłon: 767


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13301947
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości