Zarządzenie Nr 89/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 10 grudnia 2008 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

 

Na podstawie art.13 ust.1, art.25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIV/284 /01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym przy ulicy Dworcowej 20 i budynkiem gospodarczym, stanowiącą własność Gminy Ostróda, według ewidencji gruntów oznaczoną jako działka Nr 524/10 o pow. 0,1518 ha, położoną w obrębie i miejscowości Samborowo.

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

- lokal mieszkalny Nr 1o pow. uż. 53,60 m2 wraz z przynależną piwnicą oraz pomieszczeniem gospodarczym, udział stanowiący 25/100 w gruncie i w częściach wspólnych zbywanej nieruchomości,

 

- lokal mieszkalny Nr 5 o pow. uż. 24,10 m2 wraz z pomieszczeniem gospodarczym oraz udział stanowiący 9/100 w gruncie i częściach wspólnych zbywanej nieruchomości.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.12.2008, ostatnia aktualizacja: 10.12.2008, odsłon: 781


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13318399
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości