Zarządzenie Nr 85/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 16 sierpnia 2011 r.

 

Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

Na podstawie art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

 

§1.W Zarządzeniu Nr 14/08 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda wprowadza się następujące zmiany:

 

1/ § 14 otrzymuje brzmienie:

 

   „14. 1. Ustala się w Urzędzie Gminy Ostróda następujące systemy czasu pracy:

 

 1) podstawowy system czasu pracy,

 

 2) zadaniowy system czasu pracy.

 

2. Zadaniowy system czasu pracy ustala się dla opiekunów dzieci i młodzieży (w czasie przewozu dzieci do i ze szkoły), dla pozostałych pracowników ustala się podstawowy system czasu pracy.

 

3.Czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym 4 miesięcznym w podstawowym systemie czasu pracy.

 

4. Czas pracy zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy, ustalony zostaje w porozumieniu z pracownikiem jako czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy jak dla systemu podstawowego określonego w art. 129 KP.

 

5.Praca w godzinach nieprzekraczających norm określonych w ust. 1 nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

 

6.Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.

 

7.Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekroczyć przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.”

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.08.2011, ostatnia aktualizacja: 16.08.2011, odsłon: 694


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12431924
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości