ZARZĄDZENIE Nr 83/2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 26.07.2013r.

 

w sprawie: udzieleniapełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie dodziałań związanych z realizacją projektu, jako Partner, „Szansa dla młodych w Gminie Ostróda”

Na podstawie art. 47 ustawyz dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594) zarządzasię co następuje:

§1Udzielam pełnomocnictwa Pani DanucieNiemanowskiej - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie dodziałań związanych z realizacją projektu, jako Partner, „Szansa dla młodych w Gminie Ostróda” w ramach Priorytetu VIIPromocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu iwzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacjazawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki oraz do dokonywania wszystkich czynności związanychz realizacją powyższego Projektu.

 § 2Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 29.07.2013r.

Osoba przekazująca: DanutaNiemanowska

Sporządził/a: Danuta Niemanowska
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.07.2013, ostatnia aktualizacja: 29.07.2013, odsłon: 564

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9451649
odsłon strony

Aktualnie mamy
44 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved