Zarządzenie Nr 77/2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 10 lipca 2013 r.

 

w sprawie powołania zespołu ds. koordynacji i współpracy z przedstawicielami wykonawcy "Otwartych Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Sp. z o.o.", w ramach uczestnictwa Samorządu Gminy Ostróda
w projekcie pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej".

 

      Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594); Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:

 

      § 1.1. Powołuje się zespół ds. koordynacji i współpracy z przedstawicielami wykonawcy "Otwartych Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Sp. z o.o.", w ramach uczestnictwa Samorządu Gminy Ostróda w projekcie pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej", w następującym składzie:

 

   1) Jan Brzozowski (pracownik UG) - przewodniczący;

 

   2) Zbigniew Tomczyk (pracownik UG) - zastępca przewodniczącego;

 

   3) Łucja Fafińska (pracownik UG) - sekretarz;

 

   4) Artur Jabłonka (pracownik UG) - członek.

 

      2. Zadaniem zespołu, o którym mowa w ust 1, jest w szczególności przeanalizowanie i przygotowanie stanowisk odnośnie wskazanych lokalizacji i przebiegów sieci światłowodowej na terenie Gminy Ostróda w następującym zakresie:

 

   - możliwości wykorzystania w tych lokalizacjach pasa drogowego oraz nieruchomości będących własnością Gminy Ostróda,

 

   - ewentualnych procesów inwestycyjnych trwających lub przygotowywanych na danych obszarach, które mogłyby być połączone z procesem inwestycyjnym przedmiotowego projektu,

 

   - usystematyzowania i przygotowania na cele projektowe posiadanej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej tych lokalizacji,

 

   - zoptymalizowania procesu przygotowania i wydawania decyzji administracyjnych dla wskazanych lokalizacji,

 

   - przygotowania informacji dotyczącej prawa własności/prawa dysponowania nieruchomościami dla celów inwestycyjnych w tych obszarach,

 

   - identyfikowania ewentualnych przeszkód w ww. zakresie w celu wypracowania rozwiązań zastępczych.

 

      3. Wskazane lokalizacje o których mowa w ust 2, przedstawiono przy pomocy portalu http://atlas.warmia.mazury.pl, w którym dostępne są mapy stanowiące graficzne przebiegi poszczególnych odcinków sieci i instalacji urządzeń aktywnych w granicach Gminy Ostróda.

 

      § 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Data przekazania do publikacji: 10.07.2013r.

Osoba przekazująca: Artur Jabłonka

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.07.2013, ostatnia aktualizacja: 10.07.2013, odsłon: 631

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9452010
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved