Zarządzenie Nr 74/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 03 sierpnia 2009r.

 

W sprawie: Określenia procedur finansowych dotyczących realizacji projektów, programów współfinansowanych ze środków zagranicznych wykonywanych przez jednostki organizacyjne gminy.

 

 

      Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) – zarządzam , co następuje:

 

      § 1. Dyrektor jednostki organizacyjnej zawiadamia na piśmie Wójta Gminy o zamiarze          ubiegania się o środki unijne nie później niż na 5 dni przed planowanym zakończeniem naboru wniosków oraz przedkłada Wójtowi projekt wniosku aplikacyjnego.

 

      § 2. Dyrektor jednostki organizacyjnej, działający z upoważnienia Wójta Gminy, może:

 

   - składać wnioski o pozyskanie środków unijnych,

 

   - zawierać umowy o dofinansowanie projektu,

 

   - realizować projekt,

 

   - składać rozliczenie i sprawozdanie z realizacji projektu.

 

   § 3. Dyrektor jednostki organizacyjnej, działający w imieniu Wójta, jest zobowiązany zarówno na etapie wnioskowania o dofinansowanie, jak i zawierania umowy o dofinansowanie projektu, do posługiwania się danymi identyfikacyjnymi gminy:

 

Gmina Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

NIP 741-10-04-322

Regon 510743255

 

   § 4. Wszystkie środki pozyskane jako dofinansowanie projektów wpływają na rachunek bankowy Gminy Ostróda wyodrębniony dla danego projektu. W celu otrzymania wyodrębnionego numeru rachunku bankowego gminy, który należy umieścić w umowie o dofinansowanie projektu, należy zwrócić się w formie pisemnej, najpóźniej na 10 dni przed zawarciem umowy o dofinansowanie, do pracownika do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych w referacie IGK, który niezwłocznie przekazuje wniosek do referatu finansowego w celu uruchomienia procedury otwarcia rachunku bankowego.

 

   § 5. Dyrektor jednostki organizacyjnej jest zobowiązany, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, do przekazania kopii wniosku do pracownika do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych w referacie IGK wraz z projektem planu finansowego.

 

   § 6. Dyrektor jednostki organizacyjnej z chwilą otrzymania informacji o zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania niezwłocznie zawiadamia o tym Wójta Gminy oraz składa plan wydatków w podziale na paragrafy.

 

   § 7. Pracownik do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych przygotowuje i składa wniosek o zmiany w budżecie gminy.

 

   § 8. Dyrektor jednostki realizujący projekt jest zobowiązany do opracowania zasad kontroli, obiegu i archiwizacji dokumentów dotyczących realizacji projektu, uwzględniając zasady rachunkowości oraz szczegółowe wytyczne określone dla danego projektu, programu oraz zapisów zawartych w umowie.

 

   § 9. Dyrektor jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do:

 

   - założenia subkonta bankowego do realizacji projektu,

 

   - wydatkowanie środków zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, planem finansowym i zawartą umową,

 

   - składania wniosków o płatność,

 

   - rozliczanie i składanie sprawozdań z realizacji projektu z jednoczesnym powiadomieniem pracownika do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych w referacie IGK.

 

      § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 09.08.2009, ostatnia aktualizacja: 09.08.2009, odsłon: 481

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334261
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved