Zarządzenie Nr 73/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 30 lipca 2009 r.

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w roku 2009 przejściowego deficytu budżetu gminy.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 uchwały Nr XXIX/169/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostróda na 2009 r. – zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zaciąga się kredyt krótkoterminowy w Banku Pocztowym, w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu gminy w 2009 roku.

 

§ 2. Ustalam zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco.

 

§ 3. Ustalam okres spłaty kredytu do dnia 31 grudnia 2009 roku.

 

§ 4. Spłata kredytu nastąpi z wpływów dochodowych gminy.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 31.07.2009, ostatnia aktualizacja: 31.07.2009, odsłon: 535

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334257
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved