Zarządzenie Nr 72/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 26 lipca 2006r.

 

Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z 2002r. Nr. 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203) w zw. z art. 3a ust. 2 ustawy z 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002r. Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz.192, Nr 122, poz.1020) zarządzam co następuje:

 

      § 1.1) W załączniku do zarządzenia Nr 93/05 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda w Rozdziale IX w § 10 w ust. 1 skreśla się słowo „testu i”.

 

   2) W załączniku Nr 3 do regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 93/05 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w urzędzie Gminy Ostróda w tabeli skreśla się kolumnę „Wyniki testu”.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.07.2006, ostatnia aktualizacja: 28.07.2006, odsłon: 810


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12297964
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości