Zarządzenie Nr 71/2019
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 17 maja 2019 r.
 
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie
 
    Na podstawie art. 63 ust. 14 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Powołuję komisję konkursową zwaną dalej „komisją” w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie z siedzibą Lipowo Nr 16, 14 – 100 Ostróda, w składzie:
 
    1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego:
 
  a) Grzegorz Kastrau,
  b) Ewa Malinowska,
  c) Tomasz Klimecki,
 
    2) trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
  a) Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz,
  b) Jolanta Wasilewska,
  c) Beata Gojło,
 
    3) po dwóch przedstawicieli:
 
  a) Rady Pedagogicznej:
   - Beata Ciechanowicz,
   - Jolanta Okoniewicz,
 
  b) Rady Rodziców:
   - Piotr Stockfisch,
   - Jolanta Brzózka,
 
    4) przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego: Zygmunt Fleszar,
 
    5) przedstawiciel Międzyzakładowej Komisji Oświaty NSZZ „ Solidarność” Bożena Kowalska.
 
    § 2. Na przewodniczącego komisji wyznaczam Grzegorza Kastrau.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 20.05.2019
Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.05.2019, ostatnia aktualizacja: 20.05.2019, odsłon: 78

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9451891
odsłon strony

Aktualnie mamy
44 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved