Zarządzenie Nr 70/2019
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 17 maja 2019 r.
 
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brzydowie
 
    Na podstawie art. 63 ust. 14 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Powołuję komisję konkursową zwaną dalej „komisją” w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brzydowie z siedzibą Brzydowo Nr 27, 14 – 100 Ostróda, w składzie:
 
    1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego:
 
  a) Grzegorz Kastrau,
  b) Ewa Malinowska,
  c) Tomasz Klimecki,
 
    2) trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
 
  a) Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz,
  b) Jolanta Wasilewska,
  c) Beata Gojło,
 
    3) po dwóch przedstawicieli:
 
  a) Rady Pedagogicznej:
    - Joanna Mieczkowska,
    - Wioletta Ojrzyńska,
 
  b) Rady Rodziców:
   - Joanna Gawryś-Senkowska,
   - Magdalena Janina Wójcik,
 
    4) przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego: Zygmunt Fleszar.
 
    § 2. Na przewodniczącego komisji wyznaczam Grzegorza Kastrau.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 20.05.2019
Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.05.2019, ostatnia aktualizacja: 20.05.2019, odsłon: 63

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9673330
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved