Zarządzenie Nr 70/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 05 lipca 2011 r.

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

 

Na podstawie art. 8 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

/ Dz. U. Nr 80, poz. 717 / zarządzam, co następuje :

 

§ 1.1. Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną, zwaną dalej Komisją.

 

2. Skład osobowy Komisji określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Organizację i tryb działania Komisji określa regulamin stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.1. Działalność Komisji jest finansowana z budżetu gminy oraz gmin sąsiednich, w przypadku zawarcia

w tym zakresie stosownych porozumień.

 

2. Zasady wynagrodzenia pracy Komisji określa regulamin stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 05 lipca 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 

 

Zgodnie z § 1.2. powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną w składzie:

 

1. Kazimierz Burzyński - Przewodniczący Komisji - uprawnienia urbanistyczne nr 412/88, członek POIU w Gdańsku nr G-124/2002,

 

2. Izabela Ossowska Rożen Zastępca Przewodniczącego Komisji - uprawnienia urbanistyczne nr 1088/90, członek POIU w Gdańsku nr G-013/2002,

 

3. Anna Łukaszewicz-Paczkowska- Członek Komisji- uprawnienia urbanistyczne nr 1554, członek POIU w Gdańsku nr G-014/2002,

 

4. Artur Lewartowski - Członek Komisji - kierownik referatu rolnictwa, gospodarki gruntami i przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda,

 

5. Grażyna Pydyn - Członek Komisji - Inspektor Urzędu Gminy Ostróda.

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 05 lipca 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 

 

REGULAMIN PRACY GMINNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ

 

§ 1.1. Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna, zwana dalej “ Komisją “ jest organem doradczym Wójta

Gminy Ostróda w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 

2. Komisja powołana jest do:

 

- opiniowania projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz składania wniosków do tych opracowań,

 

- opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz do składania wniosków do tych opracowań,

 

- opiniowania analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocen postępów w opracowywaniu planów miejscowych i wieloletnich programów sporządzania planów w nawiązaniu do ustaleń studiów, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planów miejscowych.

 

§ 2.1. W skład Komisji wchodzą osoby o przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego, w tym co najmniej połowę składu Komisji stanowią osoby rekomendowane przez branżowe stowarzyszenia i samorządy zawodowe. Pozostałą część składu Komisji stanowią merytoryczni pracownicy Urzędu Gminy Ostróda.

 

2. Wojt Gminy Ostróda powołuje i odwołuje przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków Komisji.

 

3. Odwołanie osoby wchodzącej w skład Komisji może nastąpić na wniosek zainteresowanego, strony rekomendującej t.j. samorządu zawodowego lub stowarzyszenia branżowego.

 

4. Osobowy skład Komisji określa załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Ostróda w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

 

5. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komisji odpowiadają za formułowanie ustaleń z posiedzeń Komisji oraz reprezentują ją na zewnątrz.

 

6. Przewodniczący Komisji odpowiada za merytoryczny nadzór nad całokształtem obsługi technicznej prac Komisji, w tym sporządzania protokołów z posiedzeń.

 

§ 3.1. Udział w posiedzeniach komisji jest odpłatny, w wynagrodzenie za posiedzenie oraz wynagrodzenie za sporządzenie projektów opinii i referatów dotyczących opracowań planistycznych określa załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.

 

2. Osobie wchodzącej w skład Komisji, która jest jednocześnie członkiem zespołu autorskiego analizowanego /opiniowanego / opracowania planistycznego, nie przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji.

 

§ 4.1. Posiedzenia Komisji odbywają się po godzinach pracy Urzędu Gminy w Ostródzie t.j. po godz. 16.00.

 

2. Na posiedzenia Komisji mogą być zaproszeni przedstawiciele właściwych samorządów terytorialnych, pracownicy Urzędu Gminy Ostróda, Urzędów Gmin z którymi zawarto stosowne porozumienia oraz innych organów i instytucji, a także środków masowego przekazu.

 

3. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział autorzy i referenci opracowań rozpatrywanych na tych posiedzeniach.

 

§ 5.1. Tematykę i terminy posiedzeń - uwzględniając zgłoszone potrzeby, oraz listę osób zaproszonych do uczestnictwa w posiedzeniu Komisji ustala Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Komisji, informując o tym Wójta Gminy Ostróda.

 

2. Zawiadomienie osób wchodzących w skład Komisji o terminie mającego się odbyć posiedzenia oraz zaproszenie innych osób przewidzianych do udziału w posiedzeniu Komisji należy wysłać co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

 

§ 6.1. Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego usprawiedliwionej nieobecności Wiceprzewodniczący Komisji

proponuje w uzasadnionych przypadkach specjalistów do wykonania stosownych projektów opinii i referatów, dotyczących zgłoszonych do rozpatrzenia opracowań planistycznych.

 

2. Do opracowania opinii lub referatów typuje się specjalistów spośród członków Komisji lub spoza Komisji, informując o tym Wójta Gminy Ostróda.

 

3. Opracowane na piśmie projekty opinii i referaty powinny być przedłożone Wójtowi Gminy Ostróda w dwóch egzemplarzach najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia Komisji.

 

4. Opinie i referaty powinny zawierać w szczególności analizę rozwiązań przyjętych w zgłoszonych do rozpatrzenia opracowaniach planistycznych z odniesieniem do obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 7.1. Przewidziane do rozpatrzenia przez Komisję opracowania wraz z referatami i projektami opinii powinny być

udostępnione do wglądu członkom Komisji, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia Komisji.

 

2. Termin i miejsce udostępnienia powyższych materiałów powinno być podane w zawiadomieniu o posiedzeniu Komisji.

 

§ 8.1. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji i zaproszeni goście podpisują listę obecności.

 

2. Do podjęcia wiążących decyzji wymagane jest quorum Komisji.

 

3. Quorum Komisji stanowi połowa jej składu osobowego.

 

4. W przypadku braku quorum wyznacza się nowy termin posiedzenia Komisji.

 

5. W przypadku gdy osoba wchodząca w skład Komisji jest jednocześnie członkiem zespołu autorskiego rozpatrywanego opracowania, na czas dyskusji w tym zakresie podlega wyłączeniu z prac Komisji i nie bierze udziału w głosowaniu.

 

§ 9.1. Protokół z posiedzenia Komisji podpisują wszystkie uczestniczące w nim osoby wchodzące w skład Komisji.

 

2. W przypadku gdy Komisja na posiedzeniu rozpatruje więcej niż jedno opracowanie, protokół sporządza się dla każdego opracowania oddzielnie.

 

3. Protokół powinien zawierać opinie wszystkich osób wchodzących w skład Komisji obecnych na posiedzeniu oraz opinię końcową Komisji.

 

§ 10.1. Komisja zajmuje stanowisko w sprawie rozpatrywanych opracowań w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Komisji, a w przypadku jego nieobecności lub zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 5, głos Wiceprzewodniczącego Komisji.

 

2. Stanowiska Komisji wyrażane są na piśmie i podpisywane przez Przewodniczącego Komisji, a w przypadku jego nieobecności lub w przypadku gdy przewodniczący Komisji jest jednocześnie członkiem zespołu autorskiego analizowanego / opiniowanego / opracowania planistycznego, przez Wiceprzewodniczącego Komisji.

 

§ 11. Komisja raz na kwartał przedstawia Wójtowi Gminy Ostróda sprawozdanie ze swojej działalności.

 

§ 12. Wszystkie wątpliwości wynikłe w trakcie działalności Komisji, nie objęte zasadami zawartymi w niniejszym

regulaminie, będą regulowane przez Przewodniczącego Komisji w porozumieniu z Wójtem Gminy Ostróda.

 

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 70/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 05 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

 

Zgodnie z § 3.1. ustala się następujące stawki wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji oraz za sporządzenie projektów opinii i referatów dotyczących analizowanych opracowań planistycznych:

 

1. Przewodniczący komisji za posiedzenie komisji oraz opracowanie koreferatu opiniowanego projektu planu otrzymuje kwotę:

 

- za plany o powierzchni do 10 ha - 500 zł. brutto,

 

- za plany o powierzchni od 10 ha do 50 ha - 600 zł. brutto,

 

- za plany o powierzchni powyżej 50 ha - 900 zl. brutto.

 

2. Wszyscy członkowie komisji za udział w posiedzeniu komisji z wyjątkiem określonym w § 3 ust. 2 niniejszego opracowania otrzymują za udział w posiedzeniu:

 

- za plany o powierzchni do 10 ha - 300 zł. brutto,

 

- za plany o powierzchni od 10 ha do 50 ha - 400 zł. brutto,

 

- za plany o powierzchni powyżej 50 ha - 600 zł. brutto.

 

3. Za sporządzenie projektów opinii i referatów dotyczących analizowanych opracowań planistycznych przez osoby nie będące członkami komisji ustala się stawkę wynikającą z czasochłonności niniejszych opracowań, która wynosi 0,01 za godzinę aktualnej średniej krajowej płacy. Negocjacji podlega czasochłonność przygotowania projektów opinii i referatów. Powyższe kwoty obejmują koszty dojazdu oraz należne podatki.

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.07.2011, ostatnia aktualizacja: 11.07.2011, odsłon: 763


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451677
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości