Zarządzenie Nr 70/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 20.07. 2009 r.

 

zmieniające zarządzenie Nr 39/08 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie: Ustalenia wewnętrznych zasad gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Ostródzie.

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) - zarządza się co następuje:

 

§ 1. Po załączniku nr 1 do części VI- Zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektów programów dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych do załącznika do zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 39/08 z dnia 18.06.2008 r.

 

dodaje się załącznik nr 2, w brzmieniu:

 

Załącznik nr 2 do części VI- Zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektów programów dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych do załącznika do zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 39/08 z dnia 18.06.2008 r.

 

Szczegółowe zasady ewidencji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Projekt pn. Lekcja informatyki - szansą na samokształcenie i integrację.

 

1. Do realizacji tego projektu przyjmuje się ogólne zasady gospodarki finansowej określonej w części VI załącznika do zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 39/08 z dnia 18.06.2008 r. oraz szczegółowo określone w niniejszym załączniku.

 

2. Okres realizacji projektu ustalono na:

 

- rozpoczęcie realizacji - 01.04.2009 r.

 

- zakończenie realizacji projektu - 31.07.2009 r.

 

3. Projekty zakwalifikowano zgodnie z klasyfikacją budżetową do:

 

- działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

 

- rozdziału 85295 - pozostała działalność,

 

4. Osobą odpowiedzialną za wdrożenie realizacji projektu jest Kierownik projektu Pani Marta Romanowska - pracownik Urzędu Gminy.

 

5. Podstawą dokonywania wydatków na realizację projektu jest przyjęcie zadania w budżecie gminy na 2009r. - Uchwała Rady Gminy Nr XXI/189/09 z dnia 24.04.2009r. w sprawie zmian budżetu 2009 r. oraz oddzielnego planu finansowego utworzonego do realizacji tych projektów.

 

6. W celu realizacji projektów wyodrębniono oddzielne konta bankowe:

 

nr 04 1320 1478 3132 5961 2000 0015

 

7.Do realizacji projektu wyodrębnia się oddzielne stanowisko rachunkowe, oddzielne księgi rachunkowe i wydziela się odrębny zbiór dowodów księgowych.

 

8. Dowody księgowe dotyczące realizacji projektu winny być prawidłowo opisane, tak aby był uwidoczniony związek z projektem. Opis dokumentu księgowego winien zawierać co najmniej:

 

a) nr umowy o dofinansowanie projektu,

 

b) informację, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego,

 

c) nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu, w ramach którego wydatek jest ponoszony,

 

d) kwotę kwalifikowaną.

 

9. Dokumenty księgowe winny zawierać informację o poprawności merytorycznej i formalno- rachunkowej i być w zgodzie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

10. Osobą odpowiedzialną za prawidłowy opis dowodu księgowego i jego kontrolę merytoryczną jest kierownik projektu - Marta Romanowska.

 

11. Pracownik referatu finansowego Urzędu Gminy potwierdza zgodność formalno-rachunkową dokumentu księgowego oraz uzupełnia datę i sposób płatności (przelew,   gotówka).

 

12. Każdy dokument finansowy winien być zatwierdzony do zapłaty przez Zastępcę Skarbnika i Wójta Gminy według przyjętego szablonu stosowanego w Urzędzie Gminy.

 

13. Kierownik projektu potwierdza kwalifikowanie poniesionych wydatków, zestawia dokumenty i składa wniosek o płatność.

 

14. Dowody księgowe winny być przechowywane w odrębnym zbiorze w archiwum Urzędu Gminy do dnia 31.12.2020r. Osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum jest pracownik referatu finansowego.

 

15. Pozostała dokumentacja związana z realizacją projektu winna być przechowywana w oddzielnym zbiorze w archiwum Urzędu gminy do dnia 31.12.2020r. Osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum jest kierownik projektu.

 

16. Zakupione dobra ze środków finansowych projektów podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej prowadzonej przez Urząd Gminy oraz podlegają okresowej inwentaryzacji według zasad określonych przez Wójta Gminy.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.07.2009, ostatnia aktualizacja: 20.07.2009, odsłon: 480

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334196
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved