Zarządzenie Nr 63/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 21 czerwca 2011 r.

 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 111/2010 Wójta Gminy Ostróda z dnia 12 października 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ i § 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Wójt Gminy Ostróda prostuje oczywistą omyłkę pisarską w § 1 zarządzenia Nr 111/2010 Wójta Gminy Ostróda z dnia 12 października 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego w ten sposób, że w miejsce zapisów o treści „działkę niezabudowaną Nr 5/40” wpisuje się „działkę zabudowaną Nr 5/40”.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.06.2011, ostatnia aktualizacja: 22.06.2011, odsłon: 726


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12432119
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości