Zarządzenie Nr 60 /09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 24 czerwca 2009r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości

 

      Na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 32, poz.191 z późn.zm), § 1 pkt 1 uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz.Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 62 poz. 1019) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć na rzecz Gminy Ostróda prawo własności nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa oznaczonych w ewidencji gruntów:

 

   - obrębu Gierłoż jako działki nr 281/3, 287/3 , 259/3,

 

   - obrębu Wirwajdy jako działki nr 236/3, 236/4

 

   stanowiące drogi.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zdzisława Michałowicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.06.2009, ostatnia aktualizacja: 25.06.2009, odsłon: 510

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334267
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved