Zarządzenie Nr 56/2019
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 26 kwietnia 2019r.
 
w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Dowożenie uczniów w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI”
 
 
    Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz.1986 z pózn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie  „Dowożenie uczniów w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI” powołuje się komisję przetargową w składzie:
 
  1) Przewodniczący – Magdalena Muraszko;
 
  2) Członek  – Elżbieta Koziej;
 
  3) Członek –  Beata Renans;
 
  4) Członek – Danuta Kucharczuk;
 
  5) Sekretarz - Magdalena Wajdyk.
 
    § 2.  Regulamin pracy komisji przetargowej określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
    § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 15.05.2019
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 15.05.2019, ostatnia aktualizacja: 15.05.2019, odsłon: 76

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9665485
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved