Zarządzenie Nr 56/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 25 maja 2004 r.

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

 

      Na podstawie art. 8 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 / zarządzam, co następuje:

 

      § 1.1. Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną, zwaną dalej Komisją.

 

      2. Skład osobowy Komisji określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

      § 2. Organizację i tryb działania Komisji określa regulamin stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

      § 3.1. Działalność Komisji jest finansowana z budżetu gminy oraz gmin sąsiednich, w przypadku zawarcia w tym zakresie stosownych porozumień.

 

      2. Zasady wynagradzania pracy Komisji określa regulamin stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 56/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 25 maja 2004 r.

 

      Zgodnie z § 1.2. powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną w składzie :

 

      1. Kazimierz Burzyński - Przewodniczący Komisji - uprawnienia urbanistyczne nr 412/88, członek POIU w Gdańsku nr G-124/2002.

 

      2. Izabela Ossowska Rożen Zastępca Przewodniczącego Komisji - uprawnienia urbanistyczne nr 1088/90, członek POIU w Gdańsku nr G-013/2002.

 

      3. Artur Lewartowski - Członek Komisji - kierownik referatu rolnictwa, gospodarki gruntami i przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.

 

      4. Grażyna Pydyn - Członek Komisji - inspektor Urzędu Gminy Ostróda.

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 56/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 25 maja 2004 r.

 

REGULAMIN PRACY GMINNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ

 

      § 1.1. Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna, zwana dalej “ Komisją “ jest organem doradczym Wójta

Gminy Ostróda w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 

      2. Komisja powołana jest do:

 

   - opiniowania projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz składania wniosków do tych opracowań,

 

   - opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz do składania wniosków do tych opracowań,

 

   - opiniowania analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocen postępów w opracowywaniu planów miejscowych i wieloletnich programów sporządzania planów w nawiązaniu do ustaleń studiów, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planów miejscowych.

 

      § 2.1. W skład Komisji wchodzą osoby o przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego, w tym co najmniej połowę składu Komisji stanowią osoby rekomendowane przez branżowe stowarzyszenia i samorządy zawodowe. Pozostałą część składu Komisji stanowią merytoryczni pracownicy Urzędu Gminy Ostróda.

 

      2. Wójt Gminy Ostróda powołuje i odwołuje przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków Komisji.

 

      3. Odwołanie osoby wchodzącej w skład Komisji może nastąpić na wniosek zainteresowanego, strony rekomendującej tj. samorządu zawodowego lub stowarzyszenia branżowego.

 

      4. Osobowy skład Komisji określa załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Ostróda w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

 

      5. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komisji odpowiadają za formułowanie ustaleń z posiedzeń Komisji oraz reprezentują ją na zewnątrz.

 

      6. Przewodniczący Komisji odpowiada za merytoryczny nadzór nad całokształtem obsługi technicznej prac Komisji, w tym sporządzania protokołów z posiedzeń.

 

      § 3.1. Udział w posiedzeniach komisji jest odpłatny, w wynagrodzenie za posiedzenie oraz wynagrodzenie za sporządzenie projektów opinii i referatów dotyczących opracowań planistycznych określa załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.

 

      2. Osobie wchodzącej w skład Komisji, która jest jednocześnie członkiem zespołu autorskiego analizowanego / opiniowanego / opracowania planistycznego, nie przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji.

 

      § 4.1. Posiedzenia Komisji odbywają się po godzinach pracy Urzędu Gminy w Ostródzie tj. po godz. 16.00.

 

      2. Na posiedzenia Komisji mogą być zaproszeni przedstawiciele właściwych samorządów terytorialnych, pracownicy Urzędu Gminy Ostróda, Urzędów Gmin, z którymi zawarto stosowne porozumienia oraz innych organów i instytucji, a także środków masowego przekazu.

 

      3. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział autorzy i referenci opracowań rozpatrywanych na tych posiedzeniach.

 

      § 5.1. Tematykę i terminy posiedzeń - uwzględniając zgłoszone potrzeby, oraz listę osób zaproszonych do uczestnictwa w posiedzeniu Komisji ustala Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Komisji, informując o tym Wójta Gminy Ostróda.

 

      2. Zawiadomienie osób wchodzących w skład Komisji o terminie mającego się odbyć posiedzenia oraz zaproszenie innych osób przewidzianych do udziału w posiedzeniu Komisji należy wysłać, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

 

      § 6.1. Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego usprawiedliwionej nieobecności Wiceprzewodniczący Komisji proponuje w uzasadnionych przypadkach specjalistów do wykonania stosownych projektów opinii i referatów, dotyczących zgłoszonych do rozpatrzenia opracowań planistycznych.

 

      2. Do opracowania opinii lub referatów typuje się specjalistów spośród członków Komisji lub spoza Komisji, informując o tym Wójta Gminy Ostróda.

 

      3. Opracowane na piśmie projekty opinii i referaty powinny być przedłożone Wójtowi Gminy Ostróda w dwóch egzemplarzach najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia Komisji.

      4. Opinie i referaty powinny zawierać w szczególności analizę rozwiązań przyjętych w zgłoszonych do rozpatrzenia opracowaniach planistycznych z odniesieniem do obowiązujących przepisów prawa.

 

      § 7.1. Przewidziane do rozpatrzenia przez Komisję opracowania wraz z referatami i projektami opinii powinny być udostępnione do wglądu członkom Komisji, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia Komisji.

 

      2. Termin i miejsce udostępnienia powyższych materiałów powinno być podane w zawiadomieniu o posiedzeniu Komisji.

 

      § 8.1. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji i zaproszeni goście podpisują listę obecności.

 

      2. Do podjęcia wiążących decyzji wymagane jest quorum Komisji.

 

      3. Quorum Komisji stanowi połowa jej składu osobowego.

 

      4. W przypadku braku quorum wyznacza się nowy termin posiedzenia Komisji.

 

      5. W przypadku, gdy osoba wchodząca w skład Komisji jest jednocześnie członkiem zespołu autorskiego rozpatrywanego opracowania, na czas dyskusji w tym zakresie podlega wyłączeniu z prac Komisji i nie bierze udziału w głosowaniu.

 

      § 9.1. Protokół z posiedzenia Komisji podpisują wszystkie uczestniczące w nim osoby wchodzące w skład Komisji.

 

      2. W przypadku, gdy Komisja na posiedzeniu rozpatruje więcej niż jedno opracowanie, protokół sporządza się dla każdego opracowania oddzielnie.

 

      3. Protokół powinien zawierać opinie wszystkich osób wchodzących w skład Komisji obecnych na posiedzeniu oraz opinię końcową Komisji.

 

      § 10.1. Komisja zajmuje stanowisko w sprawie rozpatrywanych opracowań w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Komisji, a w przypadku jego nieobecności lub zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 5, głos Wiceprzewodniczącego Komisji.

 

      2. Stanowiska Komisji wyrażane są na piśmie i podpisywane przez Przewodniczącego Komisji, a w przypadku jego nieobecności lub w przypadku, gdy przewodniczący Komisji jest jednocześnie członkiem zespołu autorskiego analizowanego / opiniowanego / opracowania planistycznego, przez Wiceprzewodniczącego Komisji.

 

      § 11. Komisja raz na kwartał przedstawia Wójtowi Gminy Ostróda sprawozdanie ze swojej działalności.

 

      § 12. Wszystkie wątpliwości wynikłe w trakcie działalności Komisji, nie objęte zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie, będą regulowane przez Przewodniczącego Komisji w porozumieniu z Wójtem Gminy Ostróda.

 

 

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 56/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 25 maja 2004 r.

 

      Zgodnie z § 3.1. ustala się następujące stawki wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji oraz za sporządzenie projektów opinii i referatów dotyczących analizowanych opracowań planistycznych:

 

      1. Przewodniczący komisji za posiedzenie komisji oraz opracowanie koreferatu opiniowanego projektu planu otrzymuje kwotę:

 

   - za plany o powierzchni do 10 ha - 500 zł. brutto,

 

   - za plany o powierzchni od 10 ha do 50 ha - 600 zł. brutto,

 

   - za plany o powierzchni powyżej 50 ha - 900 zl. brutto.

 

      2. Wszyscy członkowie komisji za udzial w posiedzeniu komisji z wyjątkiem określonym w § 3 ust. 2 niniejszego opracowania otrzymują za udział w posiedzeniu:

 

   - za plany o powierzchni do 10 ha - 300 zł. brutto,

 

   - za plany o powierzchni od 10 ha do 50 ha - 400 zł. brutto,

 

   - za plany o powierzchni powyżej 50 ha - 600 zl. brutto.

 

      3. Za sporządzenie projektów opinii i referatów dotyczących analizowanych opracowań planistycznych przez osoby niebędące członkami komisji ustala się stawke wynikającą z czasochłonności niniejszych opracowań, która wynosi 0,01 za godzinę aktualnej średniej krajowej placy. Negocjacji podlega czasochłonność przygotowania projektów opinii i referatów. Powyższe kwoty obejmują koszty dojazdu oraz należne podatki.

 

 

data publikacji: 17.06.2004, ostatnia aktualizacja: 17.06.2004, odsłon: 772


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13723733
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości