Zarządzenie Nr 52 /11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 26 maja 2011r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie zadania pod nazwą ,, Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z terenu gminy Ostróda ”.

 

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. Zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z terenu gminy Ostróda ”.

 

” powołuję komisję przetargową w składzie:

 

1. Przewodniczący - Artur Lewartowski;

 

2. Z-ca Przewodniczącego - Danuta Kucharczuk;

 

3. Sekretarz - Magdalena Wajdyk;

 

4. Członek - Tomasz Kosecki;

 

5. Członek – Ewelina Ignaczewska.

 

    § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

§ 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Tomasz Kosecki
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.06.2011, ostatnia aktualizacja: 06.06.2011, odsłon: 659


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12431866
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości