Zarządzenie Nr 51/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 01.06.2009 r.

 

w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu.

 

      Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z rozdziałem 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz § 15 pkt 4, § 16 ust. 1, § 17 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020) zarządza się, co następuje:

 

      § 1. Wprowadza się instrukcję sporządzania skonsolidowanego bilansu gminy Ostróda stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

      § 2. Wprowadza się wykaz jednostek objętych skonsolidowanym bilansem gminy Ostróda stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

      § 3. Wprowadza się wykaz druków , które stanowią dokumentację konsolidacyjną – załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

      § 4. Zobowiązuje się dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy Ostróda oraz Głównego Księgowego Urzędu Gminy do:

 

   1) dokonania na dzień bilansowy inwentaryzacji wszystkich sald należności i zobowiązań występujących pomiędzy jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym,

 

   2) do sporządzenia i przedłożenia wraz z bilansem jednostki, wykazu zobowiązań

i należności do konsolidacji między jednostkami organizacyjnymi gminy Ostróda objętych bilansem skonsolidowanym.

 

      § 5. Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do sprawdzenia sporządzonych wykazów sald zobowiązań i należności pod względem rzetelności i wiarygodności.

 

      § 6. Zobowiązuje się Skarbnika do sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy

w terminie do 30.06. roku następnego po roku bilansowym.

 

      § 7. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania , z mocą obowiązującą od

dnia 01.01.2009r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 51/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 01.06.2009 r.

 

 

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu gminy Ostróda

 

      § 1. Jednostką dominującą jest Gmina Ostróda.

 

      § 2. Dniem bilansowym jest ostatni dzień roku kalendarzowego.

 

      § 3. Konsolidacja to łączenie w bilansie gminy Ostróda jako jednostki samorządu terytorialnego sprawozdań finansowych gminnych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych osób prawnych (instytucje kultury) przez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań jednostki dominującej i jednostek zależnych, z uwzględnieniem niezbędnych wyłączeń i korekt.

 

      § 4. Konsolidacją są objęte jednostkowe bilanse jednostek budżetowych, instytucji kultury, bilans z wykonania budżetu gminy Ostróda.

 

      § 5.1. Jednostka dominująca – gmina Ostróda – sporządza bilans skonsolidowany. Bilanse jednostek wchodzących w skład jednostki dominującej łączy się poprzez dodanie poszczególnych pozycji bilansowych tych jednostek. Poszczególne aktywa i pasywa bilansów jednostkowych (w kolumnie stan na początek i na koniec roku) należy dostosować odpowiednio do aktywów i pasywów wzoru skonsolidowanego bilansu stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Jednocześnie należy pamiętać, że stan wykazany w kolumnie „stan na początek roku” powinien być zgodny ze „stanem na koniec roku” wykazanym w skonsolidowanych bilansie za rok poprzedni.

Należy dokonać korekt i wyłączeń w celu wyeliminowania skutków finansowych wzajemnych zdarzeń gospodarczych, szczególnie w zakresie rozrachunków (zobowiązań, należności) oraz innych aktywów i pasywów (środki trwałe, zapasy, materiały itp.), stosując zasady rozdziału 6 ustawy o rachunkowości. Dokonując korekt i wyłączeń, należy zwrócić szczególną uwagę na wzajemne powiązania jednostek organizacyjnych gminny (wymienionych w załączniku nr 2 do zarządzenia).

2. Dane jednostek podporządkowanych łączy się z danymi jednostki dominującej metodą konsolidacji pełnej. Metoda ta polega na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji bilansowych jednostki dominującej i jednostek podporządkowanych oraz dokonaniu wyłączeń i korekt.

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 51/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 01.06.2009 r.

 

Wykaz jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Gminy Ostróda

 

      Konsolidacja bilansu Gminy Ostróda obejmuje:

 

      1. Jednostki budżetowe:

 

   1) Urząd gminy w Ostródzie

 

   2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie

 

   3) Szkoła Podstawowa Brzydowo

 

   4) Szkoła Podstawowa Wygoda

 

   5) Szkoła Podstawowa Szyldak

 

   6) Szkoła Podstawowa Lipowo

 

   7) Szkoła Podstawowa Zwierzewo

 

   8) Szkoła Podstawowa Stare Jabłonki

 

   9)  Szkoła Podstawowa Pietrzwałd

 

   10) Przedszkole Samorządowe Pietrzwałd

 

   11) Przedszkole Samorządowe Stare Jabłonki

 

   12) Gimnazjum w Ostródzie

 

   13) Gimnazjum w Durągu

 

   14) Gimnazjum w Lipowie

 

   15)  Zespół Szkół w Samborowie

 

   16) Zespół Przedszkolno-Szkolny w Tyrowie.

 

      2. Samorządowe instytucje kultury:

 

   1) Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie

 

   2) Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku.

 

 

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 51/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 01.06.2009 r.

 

Wykaz druków stanowiących dokumentację konsolidacyjną

 

      Dokumentacja konsolidacyjna zawiera:

 

      1. Bilans skonsolidowany określony załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020

z późn.zm.).

 

      2. Zestawienie bilansów jednostek budżetowych wchodzących w skład jednostki dominującej przed dokonaniem wyłączeń wraz z bilansem z wykonania budżetu gminy w układzie pozycji bilansu skonsolidowanego.

 

      3. Zestawienie bilansów samorządowych instytucji kultury, przed dokonaniem wyłączeń w układzie pozycji bilansu skonsolidowanego.

 

      4. Zestawienie bilansów jednostki dominującej i jednostek podporządkowanych,

z uwzględnieniem wyłączeń w układzie pozycji bilansu skonsolidowanego.

 

      5. Zestawienia wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami wchodzącymi w skład jednostki dominującej i jednostek podporządkowanych, który zawiera:

 

   - kwotę wyłączenia,

 

   - pozycję aktywów i pasywów bilansu jednostkowego, jednostkę sprawozdawczą,

 

   - pozycję aktywów i pasywów bilansu skonsolidowanego,

 

   - uwagi.

 

      6. Zestawienie wyłączeń składników aktywów trwałych sporządzone jak w punkcie 5.

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.06.2009, ostatnia aktualizacja: 03.06.2009, odsłon: 611

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334137
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved