Zarządzenie Nr 50/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 09 maja 2011 r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Ostróda za I kwartał 2011r.

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Ostróda za I kwartał 2011 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, poprzez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Ostróda.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do

Zarządzenia nr 50/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 09. 05.2011 r.

 

1.       Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Ostróda za I kwartał 2011 roku.

 

L.p.

Treść

Plan w zł.

Wykonanie w zł.

% wykonania

1.

Dochody

50.609.512,77

12.191.831.23

24,09

2.

Wydatki

52.945.465,77

10.741.373,88

20,29

2.1.

Wydatki bieżące

38.749.488,77

10.689.927,57

27,59

2.2.

Wydatki majątkowe

14.195.977,00

51.446,31

0,36

3

Deficyt/nadwyżka

2.335.953,00

1.450.457,35

62,09

4.

Przychody

3.779.253,00

1.521.190,93

40,25

5

Rozchody

1.443.300,00

56.400,00

3,91

 

2.       W I kwartale 2011 roku wystąpiły umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 2.030,53 zł.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.05.2011, ostatnia aktualizacja: 20.05.2011, odsłon: 683


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12431819
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości