Zarządzenie Nr 5/ 2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 10 stycznia 2011 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

 

Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIV/284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Ostróda, oznaczoną jako działka Nr 32/18 o powierzchni 0,0453 ha, położoną w obrębie i miejscowości Rudno, zabudowaną budynkiem mieszkalnym.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.01.2011, ostatnia aktualizacja: 10.01.2011, odsłon: 747


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12431779
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości