Zarządzenie Nr 46/2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 7 maja 2013 r.

 

w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu nowego Statutu Gminy Ostróda

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.); Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:

 

      § 1.1. Powołuje się zespół ds. opracowania projektu nowego Statutu Gminy Ostróda, w następującym składzie:

 

1)  Cezary Wawrzyński (pracownik UG) - przewodniczący;

2)    Beata Czerkas (pracownik UG) - zastępca przewodniczącego;

3)    Agnieszka Jakubowska (pracownik UG) - sekretarz;

4)    Katarzyna Borowska (pracownik UG) - członek;

5)    Andrzej Wiczkowski (przewodniczący Rady Gminy) - członek;

6)    Magdalena Muraszko (radna Rady Gminy) - członek;

7)    Andrzej Bartnicki (radny Rady Gminy) - członek.

 

      2. Zadaniem zespołu, o którym mowa w ust 1, jest przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie nowego Statutu Gminy Ostróda.

 

      § 2. Traci moc Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. opracowania projektu nowego Statutu Gminy Ostróda oraz wzorcowego Statutu Sołectwa.

 

      § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 07.05.2013r.

Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 07.05.2013, ostatnia aktualizacja: 10.05.2013, odsłon: 689

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9673307
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved