Zarządzenie Nr 43/2006

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 23.05.2006

 

w sprawie: procedury tworzenia projektu budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

      Na podstawie art.179 ustawy z dnia 30.VI.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.), oraz art.52 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Podstawowymi materiałami wyjściowymi do tworzenia roboczego projektu budżetu gminy są:

 

   1) materiały planistyczne, w tym plany zadań rzeczowych przekazane przez podległe jednostki organizacyjne,

 

   2) prognozowane średnioroczne wskaźniki:

 

   a) wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej,

 

   b) wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych,

 

   c) planowany wskaźnik inflacji,

 

   d) stawek podatków i opłat ze szczególnym uwzględnieniem założeń podatków i opłat lokalnych,

 

   e) stawek odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

 

   3) przyjęte kierunki przemian własnościowych mienia komunalnego gminy,

 

   4) założenia polityki zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych gminy,

 

   5) zadania wynikające z przyjętych przez Radę Gminy programów gospodarczych i strategii rozwoju gminy oraz planów rzeczowych tych zadań, w tym realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

 

   6) wnioski kierowane do Wójta Gminy przez:

 

   a) radnych,

 

   b) organizacje społeczne, zawodowe i stowarzyszenia,

 

   c) grupy mieszkańców,

 

   d) rady sołeckie,

 

   7) dotychczasowe uchwały Rady Gminy rodzące skutki finansowe,

 

   8) zawarte porozumienia z administracją rządową i innymi jednostkami,

 

   9) coroczny stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych zobowiązań oraz udzielanych gwarancji zabezpieczeń według kwot wymagalnych na dany rok budżetowy,

 

   10) informacje przekazane przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych o rocznych kwotach:

 

   a) subwencji,

 

   b) udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

 

   11) informacje dysponentów o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne,

 

   12) informacje uzyskane z urzędów skarbowych w zakresie podatków i opłat stanowiących dochód gminy a należących do właściwych urzędów skarbowych,

 

   13) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku budżetowym na podstawie wykonania budżetu za okres 3 kwartałów bieżącego roku.

 

      § 2. Przy tworzeniu budżetu gminy biorą udział:

 

   1) kierownicy jednostek organizacyjnych,

 

   2) pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy,

 

   3) z-ca Skarbnika Gminy

 

   4) Skarbnik Gminy,

 

   5) Wójt Gminy.

 

      § 3.1.Powołuje się właściwy zespół ds. tworzenia budżetu pod kierownictwem Skarbnika Gminy w składzie: z-ca Skarbnika Gminy, Kierownik Referatu Finansowego, Kierownik Referatu Oświaty, w celu skonstruowania roboczego projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami.

 

      2. Zespół do spraw tworzenia budżetu w terminie do dnia 15.IX każdego roku poprzedzającego rok budżetowy określi wzory druków niezbędnych do sporządzenia materiałów planistycznych.

 

      § 4.1.Kierownicy jednostek organizacyjnych opracowują materiały planistyczne swoich jednostek ze szczególnym omówieniem i uzasadnieniem poszczególnych rodzajów wydatków i przedkładają je właściwemu zespołowi d/s tworzenia budżetu w terminie do dnia 10.X każdego roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

      2. Dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, kierownicy jednostek organizacyjnych przedkładają projekt planów finansowych w terminie do dnia 20.X każdego roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

      3. Pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy na podstawie zebranych materiałów dotyczących zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie opracowują i przedkładają zespołowi d/s tworzenia budżetu gminy w terminie do 20.X każdego roku poprzedzającego rok budżetowy:

 

   a) skalkulowaną wysokość planowanych dochodów z wymienieniem ich źródeł powstania,

 

   b) plany rzeczowe zadań wraz z określeniem wysokości planowanych wydatków wraz z ich szczegółowym objaśnieniem i uzasadnieniem.

 

      § 5.1. Pracownik merytoryczny przygotowuje informację o stanie mienia komunalnego w terminie nie później niż do 5.XI każdego roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

      2. Informacja o stanie mienia komunalnego wraz z uzasadnieniem obejmuje:

 

   1) dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności.

 

   2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności dane o ograniczonych prawach rzeczowych użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udział w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,

 

   3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w punkcie 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji,

 

   4) dane o dochodach użytkowych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz o dochodach z wykonania posiadania,

 

5) inne dane i informacje o zdarzeniach mające wpływ na stan mienia komunalnego.

 

      § 6. Zespół do spraw tworzenia budżetu pod kierownictwem Skarbnika Gminy w oparciu o przedłożone materiały, wnioski, informacje w terminie nie później niż do 25.X każdego roku poprzedzającego rok budżetowy wykonuje zestawienia danych wyjściowych do roboczego projektu uchwały budżetowej wraz z informacją o prognozie łącznej kwoty długu.

 

      § 7. Wójt Gminy na podstawie zebranych materiałów tworzących roboczy projekt budżetu ustala wykaz zadań, które będą finansowane z budżetu gminy w roku bieżącym i w latach następnych.

 

      § 8.1. Skarbnik Gminy wraz z zespołem d/s tworzenia budżetu w terminie nie późniejszym niż do dnia 5.XI. każdego roku poprzedzającego rok budżetowy opracowuje roboczy projekt uchwały budżetowej uwzględniając wskazówki organu nadzoru.

 

      2. Projekt uchwały budżetowej gminy obejmuje:

 

   1) prognozowane dochody gminy w/g źródeł i działów klasyfikacji.

 

   2) planowane wydatki budżetu gminy w przedziale na działy i rozdziały klasyfikacji z wyodrębnieniem:

 

   a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:

 

   - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

 

   - dotacji,

 

   - wydatków na obsługę długu gminy,

 

   - wydatków przypadających do spłaty w danym roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Gminę,

 

   b) wydatków majątkowych,

 

   3) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu gminy,

 

   4) przychody i rozchody budżetu gminy,

 

   5) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych wydatków,

 

   6) wydatki na programy i projekty pochodzące ze źródeł zagranicznych,

 

   7) plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych,

 

   8) plan dochodów własnych jednostek budżetowych,

 

   9) plan przychodów i wydatków funduszy celowych,

 

   10) limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,

 

   11) upoważnienia dla Wójta do zaciągnięcia zobowiązań:

 

   a) na finansowanie wydatków na okres roku budżetowego, wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków budżetowych Unii Europejskiej, i ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

 

   b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki,

 

   12) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,

 

   13) zakres i kwoty dotacji celowych, na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych,

 

   14) dotacje inne niż wymienione w punkcie 12 i 13,

 

   15) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie,

 

   16) dochody i wydatki związane z realizacja zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

 

   17) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizacje zadań zakreślonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

 

   18) tworzenie rezerwy ogólnej i rezerw celowych na wydatki budżetowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

   19) objaśnienia obejmujące szczegółowe omówienie poszczególnych zestawień tabelarycznych załączonych do projektu uchwały budżetowej.

 

      § 9. Wójt analizuje, koryguje i zatwierdza opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozą łącznej kwoty długu i informacją o stanie mienia komunalnego, a następnie w terminie nie dłuższym niż do 15.XI każdego roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawia:

 

   1) RIO - celem zaopiniowania,

 

   2) Radzie Gminy.

 

      § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządził/a: Maria Andrychowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.06.2006, ostatnia aktualizacja: 22.06.2006, odsłon: 833


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12312769
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości