Zarządzenie Nr 42/2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 29 kwietnia 2013r.

 

wsprawie: podania do publicznejwiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Ostróda za I kwartał2013r.

 

      Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawyz dnia 27.08.2009r o finansach publicznych / Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm./zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Podaję do publicznejwiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Ostróda za I kwartał2013 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, poprzezumieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

      § 2. Wykonaniezarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Zarządzenie wchodziw życie z dniem podjęcia.

 

WójtGminy Ostróda

BogusławFijas

 

 

Załącznikdo

Zarządzenianr 42/2013

WójtaGminy Ostróda

z dnia.29.04.2013r.

 

 

 

1. Informacja kwartalna z wykonania budżetuGminy Ostróda za I kwartał 2013 roku.

 

L.p.

Treść

Plan w zł.

Wykonanie w zł.

% wykonania

1.

Dochody

53 191 976,49

16 913 026,52

31,79

2.

Wydatki

54 293 988,49

11 420 423,04

21,03

2.1.

Wydatki bieżące

42 371 533,70

11 379 634,89

26,85

2.2.

Wydatki majątkowe

11 922 454,79

40 788,15

0,34

3

Deficyt/nadwyżka

-1 102 012,00

5 492 603,48

 

4.

Przychody

2 289 087,00

603 286,16

26,35

5

Rozchody

1 187 075,00

137 075,00

11,54

 

2. Za I kwartały w 2013 roku udzielonoumorzeń niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 13 019,57 zł.

 

Data przekazania do publikacji: 29.04.2013r.

Osoba przekazująca: Alicja Karłowicz

Sporządził/a: Alicja Karłowicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.04.2013, ostatnia aktualizacja: 29.04.2013, odsłon: 569

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9665383
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved