ZARZĄDZENIE Nr 36/2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 8 kwietnia 2013 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych

 

      Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz § 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 17/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda; Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:

 

      § 1. W Regulaminach Organizacyjnych Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych, stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 21A/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 marca 2013 r., po § 6 dodaje się § 6a, w brzmieniu:

 

§ 6a

Regulamin Organizacyjny Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych (POP)

 

1.   W Urzędzie tworzy się następujące samodzielne stanowiska pracy, podległe Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Sportu:

 

Lp.

Nazwa stanowiska

Symbol

1

Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych

POP

 

2.   Szczegółowe zakresy zadań, czynności, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników określa odrębny dokument o nazwie „zakres czynności”.”.

 

      § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda oraz kierownikom Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

 

 

Data przekazania do publikacji: 08.04.2013r.

Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.04.2013, ostatnia aktualizacja: 08.04.2013, odsłon: 659

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9673211
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved