Zarządzenie Nr 35/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 30 marca 2011r.

 

w sprawie: wdrożenia wniosków wynikających z realizowanego w latach 2010 – 2011 w Urzędzie Gminy Ostróda programu pt. „Zarządzanie na miarę oczekiwań klienta”.

 

      Na podstawie § 11 pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 118/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 października 2010r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda mając na uwadze:

 

   - umowę partnerską na rzecz realizacji projektu „Zarządzanie na miarę oczekiwań klienta” z dnia 16 lutego 2010 roku oraz

 

   - umowę współpracy partnerskiej między jednostkami samorządu terytorialnego z dnia 18 marca 2011 roku,

zarządzam, co następuje:

 

      § 1.1. Zobowiązuję kierowników Referatów Urzędu Gminy Ostróda oraz pracowników zajmujących samodzielne stanowiska do zapoznania się z powstałymi raportami, tj.:

 

   1) „Raportem z badania satysfakcji klienta Urzędu Gminy Ostróda”;

 

   2) „Zarządzania finansami w gminie wiejskiej Ostróda – diagnoza i propozycje”.

 

      2. Osoby wymienione w ust. 1 zobowiązane są do udziału w spotkaniu szkoleniowym w dniu 6 kwietnia 2011 roku pn. „Strategia rozwoju gminy”.

 

      § 2.1. W terminie do dnia 5 kwietnia 2011 roku właściwi merytorycznie pracownicy Urzędu, szczegółowo określeni w ust.2, przeprowadzą analizę dotyczącą:

 

   1) wspierania działań zmierzających do wprowadzenia stałego systemu monitoringu satysfakcji klientów Urzędu Gminy Ostróda oraz wdrożenia go do aktualnie obowiązującej Polityki Jakości Urzędu Gminy Ostróda w ramach procedur ISO;

 

   2) zamierzonych działań Urzędu dotyczących budżetu zadaniowego;

 

   3) działań w zakresie ewentualnego zweryfikowania zapisów obowiązującej strategii i kierunków rozwoju Gminy oraz harmonogramu koniecznych prac w tym względzie.

 

      2. Obowiązki w zakresie, o którym mowa:

 

   1) w ust. 1 pkt 1 wykona Sekretarz Gminy we współpracy z Pełnomocnikiem Wójta ds. ISO;

 

   2) w ust. 1 pkt 2 wykona Kierownik Referatu Finansowego;

 

   3) w ust. 1 pkt 3 wykona pracownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej, imiennie wyznaczony przez Sekretarza Gminy.

 

      3. Bezpośredni nadzór nad czynnościami określonymi w ust. 1 sprawuje Sekretarz Gminy Ostróda.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Katarzyna Borowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.04.2011, ostatnia aktualizacja: 06.04.2011, odsłon: 724


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451680
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości