Zarządzenie Nr 35/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 27 kwietnia 2006r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art.13 ust.1, art.25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r.Nr261,póz.2603 ze zmianami/ oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIV/284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania , najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata / Dz. Urz.Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, póz. 1019/ - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną, według katastru nieruchomości oznaczoną jako działka Nr 358 o pow. 0,0700 ha, położona w obrębie i miejscowości Pietrzwałd, stanowiąca własność Gminy Ostróda:

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.06.2006, ostatnia aktualizacja: 08.06.2006, odsłon: 800


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12312910
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości