Zarządzenie Nr 33/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 07 marca 2016 r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Nabyć w drodze nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 142/37, położoną w obrębie i miejscowości Kajkowo.
 
     § 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 08.03.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 09.03.2016, ostatnia aktualizacja: 12.04.2016, odsłon: 395

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7776937
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved