Zarządzenie Nr 33/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 marca 2011r.

 

w sprawie określenia rodzajów przesyłek nieotwieranych przez punkt kancelaryjny w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

       Na podstawie § 16 ust. 2 załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 ) zarządzam, co następuje:

 

 

§1. Określa się następujące rodzaje przesyłek wpływających do Urzędu Gminy Ostróda,
które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny:

 

1. adresowane imiennie do Wójta, Sekretarza, Skarbnika oraz poszczególnych pracowników, bez wskazania stanowiska służbowego i nazwy Urzędu,

2. opatrzone klauzulą tajności, które są przekazywane osobie uprawnionej lub odpowiednim adresatom,

3. wartościowe, które są przekazywane właściwej osobie za pokwitowaniem,

4. opatrzone dopiskiem "do rąk własnych",

5. oznaczone jako "oferta" w ramach prowadzonych w Urzędzie procedur zamówień publicznych, naborów, konkursów,

6. adresowanych do Rady Gminy Ostróda, przewodniczącego Rady, radnych, które są przekazywane pracownikowi biura Rady Gminy Ostróda. 

 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Ostróda

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Marta Romanowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.04.2011, ostatnia aktualizacja: 01.04.2011, odsłon: 1 006


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451702
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości