Zarządzenie Nr 32/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 14 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 

      Na podstawie art.7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. z 2005 roku Nr 236 poz.2008/ oraz § 2,§ 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia / Dz.U. z 2006 roku Nr 5 poz.33/ zarządzam co następuje:

 

      § 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

 

   1/ posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny i pozostały, który zapewnia możliwość odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych i nieczystości płynnych w zakresie określonym we wniosku o uzyskanie zezwolenia. Sprzęt transportowy musi posiadać aktualne wymagane prawem atesty i homologacje oraz ważne badania techniczne,

 

   2/ posiadać wymagane zgodnie z art.28 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach /Dz.U.z 2001 roku Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami/ zezwolenie na transport odpadów oraz licencje na prowadzenie działalności transportowej,

 

   3/ posiadać umowy lub inne dokumenty potwierdzające gotowość odbioru przez prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku, kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, przyjmowania nieczystości płynnych, odpadów i nieczystości płynnych, określonych we wniosku o uzyskanie zezwolenia,

 

   4/ przedstawić sposób ewidencji zebranych ilości i rodzajów odpadów oraz zawartych umów z właścicielami nieruchomości, pozwalający na przekazywanie do Urzędu Gminy Ostróda informacji określonych w art.9a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach,

 

   5/ przedstawić sposób oraz miejsce mycia i dezynfekcji posiadanego sprzętu transportowego, specjalistycznego i pozostałego będącego w posiadaniu wnioskodawcy,

 

   6/ złożyć wniosek o wydanie zezwolenia spełniający wymagania określone w art.8 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

data publikacji: 24.05.2006, ostatnia aktualizacja: 24.05.2006, odsłon: 818


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12298209
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości