Zarządzenie Nr 30/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 marca 2011 r.

 

w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych.

 

   Na podstawie § 1 ust. 3 i § 2 ust.2 i 3 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Gminy w Ostródzie jest tradycyjny system wykonywania czynności kancelaryjnych.

 

§ 2. 1. Do bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw wyznaczam koordynatora czynności kancelaryjnych.

 

2. Na koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Ostróda wyznacza się Panią Iwonę Kubaszczyk- inspektora w Referacie Organizacyjnym.

 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Iwona Kubaszczyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.03.2011, ostatnia aktualizacja: 25.03.2011, odsłon: 780


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451765
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości