Zarządzenie Nr 26/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 marca 2004 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości

 

      Na podstawie § 1 pkt 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz.Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62 poz.1019), w związku z art.7 ust.1 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć odpłatnie na rzecz Gminy Ostróda prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej w/g ewidencji gruntów jako działka Nr 89/3 o pow. 119 m2 położonej w obrębie Wysoka Wieś gmina Ostróda, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym „TP EMITEL” Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 28.04.2004, ostatnia aktualizacja: 28.04.2004, odsłon: 740


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13723555
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości