Zarządzenie Nr 23/2020
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 6 lutego 2020 r.
 
w sprawie zbycia zabudowanej działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne
 
      Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 uchwały Nr XI/115/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 4968) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
      § 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców, lokale mieszkalne w budynku nr 2 w miejscowości Jankowiec, znajdującym się na działce ewidencyjnej nr 83 o powierzchni 0,1800 ha, stanowiącej zgodnie z KW EL1O/00016194/4 własność Gminy Ostróda:
 
1) lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 72,85 m2, wraz z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 21,90 m2 oraz udziałem 326/1000 w częściach wspólnych i gruncie;
2)   lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 58,82 m2, wraz z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 21,08 m2 oraz udziałem 275/1000 w częściach wspólnych i gruncie;
3) lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni 57,85 m2, wraz z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 58,20 m2 oraz udziałem 399/1000 w częściach wspólnych i gruncie.
 
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 17.02.2020
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 17.02.2020, ostatnia aktualizacja: 17.02.2020, odsłon: 320


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14565767
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości