Zarządzenie Nr 22/2019
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 11 lutego 2019 r.
 
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek i pieczęci w Urzędzie Gminy Ostróda
 
    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz.U. Nr 47, poz. 316 ze zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Powołuję Komisję do likwidacji pieczątek i pieczęci w Urzędzie Gminy Ostróda, w składzie:
 
  1) Grzegorz Kastrau – Przewodniczący Komisji;
  2) Beata Czerkas – Członek Komisji;
  3) Marta Michalska – Członek Komisji.
 
    § 2. 1. Likwidacji podlegają pieczątki i pieczęcie w przypadku: 
 
  1) zdezaktualizowania, zużycia, zniszczenia i uszkodzenia lub innej utraty przydatności pieczątek i pieczęci;
 
  2) zmiany przepisów uprawniających do używania pieczątek i pieczęci.
 
    2. Zobowiązuje się członków Komisji do właściwej likwidacji pieczątek i pieczęci.
 
    3. Likwidacja pieczątek następuje poprzez ich fizyczne zniszczenie, uniemożliwiające ich identyfikację i użycie.
 
    4. Pieczęcie urzędowe, które nie mogą być używane z jakiegokolwiek powodu, w szczególności z powodów określonych w ust. 1, Komisja w celu ich likwidacji przekazuje do Mennicy Państwowej w trybie określonym dla ich zamawiania.
 
    5. W przypadku sprawnego mechanizmu obudowy pieczątki, Komisja przekazuje go pracownikowi odpowiedzialnemu za prowadzenie ewidencji pieczątek i pieczęci w Urzędzie Gminy Ostróda do ponownego wykorzystania.
 
    6. Komisja sporządza protokół z likwidacji pieczątek i pieczęci według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia.
 
    7. Protokół z likwidacji pieczątek i pieczęci jest podstawą do wykreślenia pieczątek lub pieczęci z rejestru przez pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji pieczątek i pieczęci w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
    8. Wykaz likwidowanych pieczątek i pieczęci odnotowuje się w rejestrze likwidowanych pieczątek i pieczęci wskazując w nim datę likwidacji, wykaz odcisków likwidowanych pieczątek i pieczęci oraz podpisy Komisji.
 
    9. Protokół o którym mowa w ust. 6, i rejestr, o którym mowa w ust. 8, przechowywane są przez pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji pieczątek i pieczęci w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
    § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
 
    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Załącznik
do Zarządzenia Nr 22/2019
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 11 lutego 2019 r.
 
 
Protokół Nr ...........................
Likwidacji pieczątek / pieczęci
z dnia .................................
 
Komisja do przeprowadzenia likwidacji pieczątek / pieczęci w składzie:
Przewodniczący Komisji - ...................................................................
Członek Komisji - ................................................................................
Członek Komisji - ................................................................................
 
Przeprowadziła likwidację ........................... sztuk pieczątek / pieczęci według wykazu, stanowiącego załącznik do niniejszego protokołu poprzez ich zniszczenie .......................................................................................................................................................
 
Podpisy członków Komisji:
1. .................................................................
2. .................................................................
3. .................................................................
 
W załączniku do protokołu należy przedstawić wykaz odcisków likwidowanych pieczątek.
 

 

Data przekazania do publikacji: 13.02.2019
Osoba przekazująca: Beata Czerkas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 19.02.2019, ostatnia aktualizacja: 19.02.2019, odsłon: 146

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9479148
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved