Zarządzenie Nr 2/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 10 stycznia 2011 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIV/284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym Nr 5 i budynkami gospodarczymi, stanowiącą własność Gminy Ostróda, oznaczoną jako działka ewidencyjna Nr 287/2 o pow. 0, 1304 ha, położoną w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

- lokal mieszkalny Nr 1 o pow. uż. 46,5 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 22,50 m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej i w gruncie wynoszącym 46/100;

 

- lokal mieszkalny Nr 2 o pow. uż. 21,0 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 11,40 m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej i w gruncie wynoszącym 22/100;

 

- lokal mieszkalny Nr 3 o pow. uż. 38,0 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 10,40 m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej i w gruncie wynoszącym 32/100.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.01.2011, ostatnia aktualizacja: 10.01.2011, odsłon: 689


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12431850
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości