Zarządzenie Nr 178/2020
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 16 grudnia 2020 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych
 
     Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz § 13 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 117/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda; Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. W dokumencie o nazwie „Regulaminy Organizacyjne Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 118/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych, wprowadza się następujące zmiany:
- w § 6 ust. 3 dodaje się wiersz nr 5 tabeli w brzmieniu:
 
Lp.
 
Nazwa stanowiska
Symbol
5.
 
Stanowisko ds. Oświatowych
OS.4
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda oraz kierownikom Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 16.12.2020
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 16.12.2020, ostatnia aktualizacja: 16.12.2020, odsłon: 301


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14565763
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości