Zarządzenie Nr 161/2020
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 27 listopada 2020 r.
 
w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne
 
     Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 uchwały Nr XI/115/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 4968) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu, działkę ewidencyjną nr 294/8 o powierzchni 0,1534 ha, położoną w obrębie Tyrowo, stanowiącą zgodnie z KW EL1O/00032531/7, własność Gminy Ostróda.
 
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 07.12.2020
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 07.12.2020, ostatnia aktualizacja: 07.12.2020, odsłon: 264


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14565810
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości