Zarządzenie Nr 16/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 10 lutego 2011 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 11 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 5/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 stycznia 2009 r.

 

w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda wprowadza się następujące zmiany:

 

1) Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 5/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 stycznia 2009 r. sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda otrzymuje brzmienie:

Wójt Gminy Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

...............................................................

nazwa stanowiska pracy

 

 

1.            Wymagania niezbędne:

a)            ............................................................

b)            .............................................................

c)            .............................................................

d)            .............................................................

2.            Wymagania dodatkowe:

a)            ...............................................................,

b)            ................................................................

c)            ................................................................

3.            Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)            .................................................................

b)            .................................................................

c)            .................................................................

d)            .................................................................

4.            Wymagane dokumenty:

a)            CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

b)            list motywacyjny

c)            dokument poświadczający wykształcenie /ksero dyplomu lub zaświadczenia o stanie odbytych studiów/,

d)            kserokopie świadectw pracy,

e)            oryginał kwestionariusza osobowego.

f)             oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

g)            oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

h)            inne dodatkowe dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ..........................................................................................................w terminie do dnia ………….…. /nie mniej niż 10dni od dnia opublikowania w BIP/.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.gminaostroda.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”.

 

Ostróda,............................................ ...............................................................”.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.02.2011, ostatnia aktualizacja: 17.02.2011, odsłon: 783


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12432049
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości