Zarządzenie Nr 16/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 27 marca 2008r.

 

w sprawie maksymalnych kwot pomocy udzielonej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

      Na podstawie § 2 ust.3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Maksymalne kwoty pomocy udzielonej z ZFŚS w 2008r. wynoszą:

 

   1/ Do różnych form, o których mowa w § 4 ust.1 Regulaminu:

 

   a/ pobyt na leczeniu sanatoryjnym, koloniach letnich, obozach i zimowiskach - 1.126,00 zł od osoby,

 

   b/ pobyt na wczasach zorganizowanych - 1.689,00 zł,

 

   c/ udział w imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo - rekreacyjnych - 30% minimalnego wynagrodzenia, tj. 337,00 zł na uprawnionego, pracownika rocznie,

 

   d/ udział w wycieczkach - 90% minimalnego wynagrodzenia, tj. 1.013 zł na uprawnionego pracownika rocznie,

 

   e/ pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe:

 

   - budowa, zakup domu lub mieszkania - 13.500 zł,

 

   - adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne 11.260 zł,

 

   - modernizacja i przystosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych 9.000 zł,

 

   - remont mieszkania 6.700 zł,

 

   f/ organizacja imprez dla dzieci i zakup paczek świątecznych 112 zł na dziecko rocznie,

 

   g/ pomoc rzeczowa i finansowa:

 

   - w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałych chorób lub śmierci 400% minimalnego wynagrodzenia, tj. 4.504 zł na pracownika rocznie,

 

   - w pozostałych przypadkach 100 % minimalnego wynagrodzenia, tj. 1.126,00 zł na pracownika rocznie.

 

   2/ Wysokość ekwiwalentu, o którym mowa w § 4 ust.2 Regulaminu wynosi 788,00 zł na uprawnionego pracownika.

 

      § 2. Traci moc Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 26/07 w sprawie maksymalnych kwot pomocy udzielonej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2007 r.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 16/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 27 marca 2008r.

 

Tabela dopłat z ZFŚS do usług wypoczynkowych

 

Lp.

Wysokość dochodu

na osobę w rodzinie

brutto zł

% wskaźnik dopłaty do n/w usług

Wczasy zorganizowane

Sanatorium

Wypoczynek organizowany we własnym zakresie

Kolonie i obozy

dla dzieci i młodzieży

1.

do 500,00 zł

 

70

80

70

90

2.

od 601,00

do 800,00

65

75

65

85

3.

od 801,00 do1.000,00

60

70

60

80

4.

od 1.001,00

do 1.300,00

55

65

55

75

5.

od 1.301,00

do 1.800,00

50

60

50

70

6.

od 1.801,00

do 2.300,00

45

55

45

65

7.

od 2.301,00

do 2.900,00

40

50

40

60

8.

powyżej

2.900,00

35

45

30

50

 

 

Informacje uzupełniające tabelę

 

1. Dopłata do form zorganizowanych, tj. sanatorium, kolonii i obozów obliczana jest na podstawie faktycznej ceny usługi. Wysokość dofinansowania nie może przekraczać 100 % minimalnego wynagrodzenia, na osobę.

 

2. Dopłata do wczasów zorganizowanych, trwających min. 10 dni, obliczana jest na podstawie faktycznej ceny usługi. Wysokość dofinansowania nie może przekraczać 150 % minimalnego wynagrodzenia.

 

3. Dopłata do świadczeń wymienionych w pkt. 1 i 2 może nastąpić wyłącznie na podstawie dokumentów np. faktury, rachunku, noty wystawionych przez upoważnionego organizatora.

 

4. O zakwalifikowanie się do dopłaty z Funduszu, osoba uprawniona powinna ubiegać się przed wyjazdem na wypoczynek.

 

5. Ekwiwalent za wypoczynek organizowany we własnym zakresie przysługuje pracownikowi wykorzystującemu urlop wypoczynkowy trwający minimum 14 dni, łącznie z dniami wolnymi od pracy.

 

6. Wysokość ekwiwalentu obliczana jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia, proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.

 

7. Wypłata ekwiwalentu powinna nastąpić przed rozpoczęciem okresu wypoczynkowego - na podstawie karty urlopowej.

 

8. Wysokość dofinansowania udziału w imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych oraz wycieczkach turystyczno-krajoznawczych ustalana jest każdorazowo w wysokości uzależnionej od możliwości finansowych Funduszu.

 

Sporządził/a: Celina Pych
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.04.2008, ostatnia aktualizacja: 16.04.2008, odsłon: 735


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13318279
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości