Zarządzenie Nr 149/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 grudnia 2011 r.

 

w sprawie powierzenia Zespołowi Szkół w Samborowie wykonywania bieżącego dozoru i opieki nad kompleksem sportowo-rekreacyjnym wraz z zapleczem sanitarnym, położonym w miejscowości Samborowo, wybudowanym w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 mara 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1 Powierza się Zespołowi Szkół w Samborowie im. Mikołaja Kopernika w bieżący dozór i opiekę nad kompleksem sportowo-rekreacyjny wraz z zapleczem sanitarnym, położonym w miejscowości Samborowo, na działce ewidencyjnej nr 232 o pow. 1,0000 ha, wybudowanym w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – zwany dalej obiektem.

 

2. Powierzenie nastąpi na mocy protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

§ 2. Zasady funkcjonowania obiektu określa regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko-Orlik 2012 w Samborowie, przyjęty uchwałą Nr X/50/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie udostępnienia Kompleksu Boisk Sportowych Moje Boisko-ORLIK 2012 w Samborowie po zajęciach szkolnych mieszkańcom gminy Ostróda oraz przyjęcia regulaminu udostępniania boisk.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Samborowie im. Mikołaja Kopernika.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.12.2011, ostatnia aktualizacja: 28.12.2011, odsłon: 647


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451487
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości